Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Podstawy prawne działania


Podstawy prawne działania organów właściwych w sprawach
o naruszenie dyscypliny finansów publicznych


1. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów     publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 168 i z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2016 r. poz. 1020 i 1250) określa:
    – zasady i zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
    – organy właściwe oraz postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów        publicznych.

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie działania organów     orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów     właściwych do wypełniania funkcji oskarżyciela (Dz.U. z 2013 r. poz. 930)     określa m.in.:
    – regulamin działania komisji orzekających,
    – zakres zadań organizacyjno-prawnej i biurowej obsługi komisji orzekających oraz        rzeczników dyscypliny finansów publicznych,
    – warunki organizowania i prowadzenia szkolenia członków komisji orzekających oraz        rzeczników dyscypliny finansów publicznych.

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie rejestru prowadzonego przez     Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych     (Dz.U. z 2013 r. poz. 933) określa m.in.:
    – wzór formularza zgłoszenia osoby podlegającej wpisowi do rejestru prowadzonego przez        Główną Komisję Orzekającą,
    – sposób i tryb zasięgania informacji z rejestru,
    – wzór pisemnego zapytania o informacje z rejestru.
Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 27-05-2009 15:54
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Kańczuga, 29-11-2016 13:13
Informację obejrzano: 1839 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc