Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Działalność nadzorcza Izby w I półroczu 2003 r.

     W I półroczu 2003 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w toku 13 posiedzeń:

1) zbadało – 3052 uchwały i zarządzenia jednostek samorządu terytorialnego, w tym:
     - 207 uchwał budżetowych na rok 2003,
     - 1738 uchwał i zarządzeń w sprawie zmian budżetu,
     - 196 uchwał w sprawie absolutorium,
     - 443 uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych,
     - 120 uchwał w sprawie zaciągania kredytów i pożyczek;

2) dokonało – stosownie do dyspozycji art. 11 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych – ustalenia budżetu Miasta Kamienna Góra na rok 2003 w zakresie obowiązkowych zadań własnych oraz zadań zleconych.

Elżbieta Jerzmańska
30.06.2003 r.
Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 24-07-2003 16:02
Informację obejrzano: 1766 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc