Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Opinie sprawozdań z wykon. budżetów JST za 2007 r.

    Wszystkie objęte nadzorem Izby jednostki: 166 gmin, 3 miasta na prawach powiatu, 26 powiatów, województwo samorządowe i 13 związków przedłożyły – w trybie art. 199 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) – roczne sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2007.
    Składy Orzekające Izby – na podstawie art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.; dalej ustawa o r.i.o.) – wydały w sprawie sprawozdań z wykonania budżetu za rok 2007 209 opinii, z tego 186 opinii pozytywnych i 23 opinie pozytywne z uwagami.
    W 2008 r. nie wystąpił przypadek wydania przez Izbę negatywnej opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2007, a zatem nie wystąpiła przesłanka informowania innych organów nadzoru, o której mowa w art. 21 ust. 2 ustawy o r.i.o.).

W załączniku znajdują się również:
- Wyniki opiniowania wniosków komisji rewizyjnych organów stanowiących j.s.t. w sprawie absolutorium za rok 2007 (art. 13 pkt 8 ustawy o r.i.o.).
- Wydawanie opinii w sprawie uchwały rady gminy o nieudzieleniu wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta absolutorium (art. 13 pkt 8 ustawy o r.i.o.).
- Wyniki badania nadzorczego uchwał w sprawie absolutorium (art. 11 ust. 1 pkt 6 ustawy o r.i.o.)

Pobierz plik:  Informacja o wynikach działalności nadzorczej i opiniodawczej RIO we Wrocławiu (budż. 2007)
Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 22-07-2008 18:42
Informację obejrzano: 1082 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc