Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Przyjmowanie skarg i wniosków przez RIO WrocławPRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW
PRZEZ REGIONALNĄ IZBĘ OBRACHUNKOWĄ WE WROCŁAWIUINFORMACJE OGÓLNE


    Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 1997 r. (art. 63).
    Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego (kpa) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5 z 2002 r. poz. 46).
    Prawo to dotyczy występowania do władz publicznych, a także organizacji i instytucji społecznych z określonymi wnioskami.
    Regionalne izby obrachunkowe zgodnie z art. 229, pkt 1 - rozpatrują skargi dotyczące zadań lub działalności rad gmin, rad powiatów i sejmiku samorządowego w zakresie spraw finansowych. Mogą one być składane zarówno w interesie publicznym (podyktowanym względami społecznymi, z uwagi na dobro ogółu), ale także w celu obrony własnych interesów, jak również interesów innej osoby, jednakże w tym przypadku wymagana jest jej wiedza i zgoda.
    Skargi powinny zawierać imię i nazwisko bądź nazwę wnoszącego (wnoszących) skargę i adres. Zgodnie z § 8 ust. 1 ww. Rozporządzenia: „Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania”.


PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW


    W celu zapewnienia właściwej realizacji przepisów prawa w sprawie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków – petycje, skargi i wnioski kierowane do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu są przyjmowane przez wszystkich pracowników w siedzibie Izby we Wrocławiu ul. Ofiar Oświęcimskich 5, w godzinach urzędowania, a ponadto w każdą środę do godziny 16.45 przez osobę wskazaną przez Prezesa (pokój 104), i Zespołach Zamiejscowych w: Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu w godzinach urzędowania.
    Prezes Regionalnej izby Obrachunkowej we Wrocławiu przyjmuje osobiście obywateli w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym ustaleniu terminu przez Sekretariat, osobiście bądź telefonicznie (tel. sekretariatu Izby 071 7977610). W celu zapewnienia właściwej obsługi przy ustalaniu terminu spotkania na rozmowę z Prezesem Izby należy ujmować tematykę spotkania, co umożliwi rzeczowe załatwienie sprawy.Urszula Grega
07.07.2008 r.
Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 07-07-2008 14:41
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Kańczuga, 23-03-2016 10:06
Informację obejrzano: 4055 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc