Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Kontrola i badanie sprawozdań przez Izbę - 2008

    Do zadań Izby – zgodnie z art. 9a ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych – należy kontrolowanie pod względem rachunkowym i formalnym kwartalnych sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz wniosków o przyznanie części rekompensującej subwencji ogólnej.

    Rodzaje sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego (sprawozdań budżetowych) określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 115, poz. 781 ze zm.) – wydane na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

    Jednostki samorządu terytorialnego przekazują do regionalnej izby obrachunkowej w okresach sprawozdawczych następujące rodzaje sprawozdań budżetowych:
  —  Rb-27S — miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
  —  Rb-27ZZ — kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
  —  Rb-50 — kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
  —  Rb-PDP — półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy i miasta na prawach powiatu,
  —  Rb-28S — miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
  —  Rb-NDS — kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
  —  Rb-Z — kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
  —  Rb-N — kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
  —  Rb-30 — półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych,
  —  Rb-31 — półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych,
  —  Rb-33 — półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej,
  —  Rb-34 — kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych,
  —  Rb-ST — roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego,
  —  Rb-UZ — roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
  —  Rb-UN — roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności.

    Sprawozdania: Rb-27S, Rb-28S, Rb-PDP, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-30, Rb-31, Rb-33, Rb-34, Rb-ST, Rb-UZ, Rb-UN przekazywane są w formie dokumentu i w formie elektronicznej (w systemie BeSTi@). Jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać sprawozdania wyłącznie w formie elektronicznej (z wyjątkiem Rb-PDP) tylko wtedy, gdy autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści będą zagwarantowane bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
    Regionalna izba obrachunkowa przekazuje Ministerstwu Finansów – po skontrolowaniu w ciągu 7 dni od otrzymania – sprawozdania jednostek samorządu terytorialnego przekazane w formie elektronicznej i sprawozdanie Rb-PDP (dokument). Terminy sporządzania i przekazywania sprawozdań oraz ich odbiorców określa załącznik nr 38 do rozporządzenia.

    Wnioski o przyznanie subwencji rekompensującej określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu przekazywania gminom części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. Nr 65, poz. 599 ze zm.). Rozporządzenie dotyczy wyrównania ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków, które są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych, na podstawie zmienionego zezwolenia. Wnioski złożone przez uprawnione gminy w formie dokumentu, po uprzednim skontrolowaniu prawidłowości ich sporządzania, podlegają przekazaniu do Ministra Finansów w terminie określonym w rozporządzeniu.

    System sporządzania i przekazywania sprawozdań z realizacji procesów związanych z zaciąganiem zobowiązań przez jednostki podsektora samorządowego, w tym przypadku sporządzanych i przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego będące organem założycielskim lub nadzorującym – określają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. Nr 113, poz. 770) – wydanego na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
    Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną sporządzają i przekazują w formie elektronicznej i w formie dokumentu następujące rodzaje sprawozdań, sporządzonych według grup rodzajowych jednostek:
  —  Rb-Z — kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
  —  Rb-N — kwartalne sprawozdanie o stanie należności,
  —  Rb-UZ — roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
  —  Rb-UN — roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej.

    Obowiązki jednostek uczestniczących w systemie sporządzania i przekazywania tych sprawozdań dotyczą m.in.:
  1) sporządzania przez samorządowe jednostki posiadające osobowość prawną (instytucje kultury, sp zoz, fundusze celowe, inne samorządowe osoby prawne) sprawozdań w zakresie ich należności i zobowiązań oraz przekazywania tych sprawozdań do jednostek samorządu terytorialnego będących organem założycielskim lub nadzorującym,
  2) sporządzania przez jednostki samorządu terytorialnego zbiorczych sprawozdań na podstawie otrzymanych sprawozdań jednostkowych i przekazywania sprawozdań zbiorczych do regionalnych izb obrachunkowych,
  3) sporządzania przez regionalne izby obrachunkowe zbiorczych sprawozdań na podstawie zbiorczych sprawozdań jednostek samorządu terytorialnego i przekazywania tych sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego.
    Terminy sporządzania i przekazywania sprawozdań oraz odbiorców sprawozdań określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

    Przekazaniu do regionalnej izby obrachunkowej – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 142, poz. 1020) – podlegają następujące rodzaje sprawozdań finansowych, sporządzanych przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego:
  —  Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – do 30 kwietnia,
  —  Sprawozdanie finansowe łączne jednostek budżetowych obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) oraz zestawienie zmian w funduszu – do 30 kwietnia,
  —  Sprawozdanie finansowe łączne zakładów budżetowych obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) oraz zestawienie zmian w funduszu – do 30 kwietnia,
  —  Sprawozdanie finansowe łączne gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) oraz zestawienie zmian w funduszu – do 30 kwietnia,
  —  skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego (w formie dokumentu i w formie elektronicznej) – w terminie 3 m-cy od dnia otrzymania ostatniego sprawozdania podlegającego konsolidacji (projekt zmiany rozporządzenia przewiduje termin do 30 czerwca).
    Przepisy rozporządzenia zobowiązują regionalną izbę obrachunkową do przekazania Ministerstwu Finansów skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego w formie elektronicznej w terminie 14 dni od otrzymania ostatniego skonsolidowanego bilansu (projekt zmiany rozporządzenia przewiduje termin do 31 lipca).

    Za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych – w świetle art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404) – jednostki samorządu terytorialnego przekazują Prezesowi Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa – sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej lub – odpowiednio, informację o nieudzieleniu pomocy w danym okresie sprawozdawczym (art. 32a ust. 4), a także – sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach należnych świadczeń, przekazywanych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (art. 34 ust. 2).
    Katalog przekazywanych sprawozdań określony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 września 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu pomocy (Dz.U. Nr 174, poz. 1081) – obejmuje:
  —  okresowe sprawozdania o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – za każdy miesiąc roku kalendarzowego w terminie do 20 dni od zakończenia miesiąca lub odpowiednio, informacji o nieudzieleniu pomocy w danym okresie sprawozdawczym,
  —  okresowe sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie – za dany rok kalendarzowy w terminie do 30 dni od dnia zakończenia tego roku lub odpowiednio, informacji o nieudzieleniu pomocy w danym okresie sprawozdawczym.

    Kolejno, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz sprawozdań o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 153, poz. 952), obowiązek przekazywania sprawozdań dotyczy:
  —  okresowych sprawozdań o udzielonej pomocy – za poszczególne kwartały (sprawozdania kwartalne) i za poszczególne lata kalendarzowe (sprawozdanie roczne),
  —  sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (sprawozdanie roczne),
  —  informacji o nieudzieleniu pomocy w roku kalendarzowym.

    Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2009 roku w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP (Dz.U. Nr 63, poz. 522), Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu przestaje być odbiorcą pośrednim ww. sprawozdań. Od 3 kwartału 2009 roku jednostki samorządu terytorialnego z terenu woj. dolnośląskiego przekazują sprawozdania o udzieleniu pomocy publicznej i informacje o nieudzieleniu takiej pomocy bezpośrednio do UOKiK za pomocą aplikacji SHRIMP poprzez sieć teleinformatyczną.Opracowała:
Elżbieta Jerzmańska
Naczelnik WIAS
27.05.2009.
Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 10-04-2008 09:39
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Kańczuga, 04-06-2010 12:22
Informację obejrzano: 6553 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc