Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Opinie sprawozdań z wykon. budżetów JST za 2006 r.

    Wszystkie objęte nadzorem Izby jednostki: 166 gmin, 3 miasta na prawach powiatu, 26 powiatów, województwo samorządowe i 13 związków przedłożyły – w trybie art. 199 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2006 rok.

    Składy Orzekające Izby wydały o przedłożonych sprawozdaniach łącznie 209 opinii, z tego 190 opinii pozytywnych, 18 opinii pozytywnych z uwagami i 1 opinię negatywną.

    Negatywną opinię wydano o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Żarów prawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2006 rok – z powodu przekroczenia dopuszczalnej granicy zadłużenia, określonej w art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz naruszenia zasad wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.


    Wyniki działalności opiniodawczej Izby w 2007 r. w sprawie przedłożonych sprawozdań z wykonania budżetu za 2006 rok przedstawia zestawienie "Informacja o wynikach działalności nadzorczej i opiniodawczej Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawach dotyczących wykonania budżetu za rok 2006."

    Szczegóły dotyczące działalności opiniodawczej RIO Wrocław zawiera sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy Izby za 2007 rok, jako załącznik do Uchwały 32/2008 Kolegium RIO Wrocław.

Pobierz plik:  Informacja o wynikach działalności nadzorczej i opiniodawczej RIO we Wrocławiu (budż. 2006)
Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 08-04-2008 09:45
Informację obejrzano: 1276 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc