Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Działalność nadzorcza Izby w 2007 roku

    Wyniki działalności nadzorczej Izby za 2007 rok zawiera „Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za 2007 rok” przyjęte uchwałą Kolegium Nr 32/2008. Treść Uchwały dostępna jest w BIPie RIO Wrocław, w dziale Roczne sprawozdania z działalności Izby.

    Kolegium Izby w 2007 r. w toku 22 posiedzeń zbadało 7529 uchwał i zarządzeń podjętych (wydanych) przez właściwe organy nadzorowanych jednostek, tj. o 335 uchwał i zarządzeń (o 4,7%) więcej niż w roku poprzednim. Wśród zbadanych aktów 4211 (56%) stanowiły uchwały podjęte przez organy stanowiące a 3318 (44%) uchwały podjęte i zarządzenia wydane przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego.

    W wyniku badania nadzorczego Kolegium Izby uznało:
    - 7105 uchwał i zarządzeń - jako podjęte bez naruszenia prawa,
    -  424 uchwał i zarządzeń – jako podjęte z naruszeniem prawa, z tego:
    -  326 rozstrzygnięć nadzorczych dotyczyło nieistotnego naruszenia prawa,
    -   87 rozstrzygnięć nadzorczych dotyczyło uznania ich za nieważne (40 za nieważne w całości, 47 za nieważne w części);
    -    6 rozstrzygnięć nadzorczych dotyczyło uznania ich za niezgodne z prawem.

    Wyniki badania uchwał w latach 2006-2007 przedstawia tabela „Uchwały zbadane w latach 2006-2007”.

    Wyniki badania uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego, w podziale na kategorie jednostek przedstawia tabela „Wyniki postępowania nadzorczego w 2007 r.”.

    Wyniki badania uchwał i zarządzeń w podziale wynikającym z art. 11 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych przedstawia tabela „Uchwały i zarządzenia jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych podlegających nadzorowi RIO we Wrocławiu...”.


Wojciech Kańczuga
08.04.2008 r.

Pobierz plik:  Uchwały zbadane w latach 2006-2007

Pobierz plik:  Wyniki postępowania nadzorczego w 2007 r.

Pobierz plik:  Uchwały i zarządzenia jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych...
Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 08-04-2008 08:34
Informację obejrzano: 1231 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc