Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Działalność nadzorcza Izby w 2006 roku

    Wyniki działalności nadzorczej Izby za 2006 rok zawiera „Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za 2006 rok” przyjęte uchwałą Kolegium Nr 40/2007. Treść Uchwały dostępna jest w BIPie RIO Wrocław, w dziale Uchwały Kolegium.

    Kolegium Izby w 2006 r. w toku 22 posiedzeń zbadało 7194 uchwały i zarządzenia podjęte (wydane) przez właściwe organy nadzorowanych jednostek samorządu terytorialnego i związków międzygminnych, tj. o 298 uchwał i zarządzeń (o 4,3%) więcej niż w roku poprzednim. Wśród zbadanych aktów 3959 (55%) stanowiły uchwały podjęte przez organy stanowiące a 3235 (45%) uchwały podjęte i zarządzenia wydane przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego.

    W wyniku badania nadzorczego Kolegium Izby uznało:
    - 6791 uchwał i zarządzeń - jako podjęte bez naruszenia prawa,
    - 403 uchwał i zarządzeń – jako podjęte z naruszeniem prawa, z tego:
    - 307 rozstrzygnięć nadzorczych dotyczyło nieistotnego naruszenia prawa,
    - 72 rozstrzygnięć nadzorczych dotyczyło uznania ich za nieważne (34 za nieważne w całości, 38 za nieważne w części);
    - 10 rozstrzygnięć nadzorczych dotyczyło uznania ich za niezgodne z prawem.

    Wyniki badania uchwał w latach 2005-2006 przedstawia tabela „Uchwały zbadane w latach 2005-2006”.

    Wyniki badania uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego, w podziale na kategorie jednostek przedstawia tabela „Wyniki postępowania nadzorczego w 2006 r.”.

    Wyniki badania uchwał i zarządzeń w podziale wynikającym z art. 11 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych przedstawia tabela „Uchwały i zarządzenia jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych podlegających nadzorowi RIO we Wrocławiu...”.


Wojciech Kańczuga
12.04.2007 r.

Pobierz plik:  Uchwały zbadane w latach 2005-2006

Pobierz plik:  Wyniki postępowania nadzorczego w 2006 r.

Pobierz plik:  Uchwały i zarządzenia jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych...
Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 12-04-2007 15:32
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Kańczuga, 08-04-2008 08:08
Informację obejrzano: 1623 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc