Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Działalność nadzorcza Izby

     Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związków w zakresie spraw finansowych należy do ustawowych zadań Izby. Zgodnie z ustawami samorządowymi nadzór nad działalnością gminną, nadzór nad działalnością powiatu, nadzór nad działalnością samorządu województwa w zakresie spraw finansowych sprawuje regionalna izba obrachunkowa. Nadzór nad działalnością gminną, nadzór nad wykonywaniem zadań powiatu, nadzór nad wykonywaniem zadań województwa jest sprawowany na podstawie kryterium zgodności z prawem. Uchwała lub zarządzenie organu gminy, uchwała organu powiatu, uchwała organu samorządu województwa sprzeczna z prawem jest nieważna.
     O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa w uchwale lub zarządzeniu izba nie stwierdza nieważności uchwały lub zarządzenia, lecz ogranicza się do wskazania, że wydano je z naruszeniem prawa. Obowiązek przedłożenia uchwały organu jednostki samorządu terytorialnego w ciągu 7 dni od dnia jej podjęcia spoczywa odpowiednio na wójcie (burmistrzu, prezydencie miasta), staroście, marszałku województwa. W ramach działalności nadzorczej Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu – zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy – bada uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach:

1) procedury uchwalania budżetu i jego zmian,
2) budżetu i jego zmian,
3) zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek,
4) zasad i zakresu przyznawania dotacji,
5) podatków i opłat lokalnych,
6) absolutorium,
7) wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian.

     W ramach funkcji nadzorczej – zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy – w przypadku nieuchwalenia budżetu przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 stycznia roku budżetowego, izba ustala budżet tej jednostki w terminie do końca lutego roku budżetowego w zakresie obowiązkowych zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wykonywanych przez te jednostki na podstawie ustaw lub porozumień.


Elżbieta Jerzmańska
18.10.2011 r.
Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 24-07-2003 16:02
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Kańczuga, 30-09-2013 08:16
Informację obejrzano: 6633 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc