Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Plan szkoleń na 2005 rok

Plan szkoleń
przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego
na 2005 rokI półrocze 2005 r.

A. Seminarium dla skarbników i służb finansowo-księgowych
   1. Zmiany w ustawie o finansach publicznych i w przepisach wykonawczych do ustawy. Rachunek dochodów własnych. Klasyfikacja paragrafów wydatków i szczegółowa klasyfikacja wydatków strukturalnych. Sprawozdawczość budżetowa. Szczególne zasady rachunkowości oraz plany kont dla budżetu JST i jednostek budżetowych.
   2. Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdań finansowych. Bilans skonsolidowany.
   3. Wykonywanie budżetu. Zasady obowiązujące w toku wykonywania budżetu. Zasady realizacji zadania zawarte w umowie o dofinansowanie realizacji projektu z udziałem środków funduszy strukturalnych UE. Wykonanie budżetów JST województwa dolnośląskiego za rok 2004. Wyniki opiniowania sprawozdań z wykonania budżetu.

B. Seminarium dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.
   I. Dla radnych, w tym członków komisji rewizyjnych - przeprowadzane na zlecenie.
   1. Instytucja absolutorium – rola komisji rewizyjnej, procedury absolutoryjne, podejmowanie uchwały w sprawie absolutorium.
   2. Kontrola i ocena wykonania budżetu. Zakres informacji przedstawionej w sprawozdaniu z wykonania budżetu.
   3. Zmiany przepisów powodujące zmiany zakresu budżetu JST, sposobu realizacji zadań i zasad finansowania.
   II. Dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, dla starostów – prowadzone w ramach Dolnośląskiego Forum Samorządu Terytorialnego).
   4. Zarządzanie środkami publicznymi.
   5. Nowe możliwości finansowania zadań JST w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu, w ramach wybranych Priorytetów i Działań – Programów Operacyjnych (ZPORR, SPO-Rozwój Zasobów Ludzkich).
   6. Zaciąganie długu publicznego i granice obciążenia budżetów lat kolejnych - jego spłatą i obsługą - w świetle ustawy o finansach publicznych.
   III. Dla przedstawicieli organów wykonawczych.
   7. Realizacja zadań pomocy społecznej przez jednostki samorządu terytorialnego. Zmiana zakresu, sposobu realizacji i zasad finansowania zadań pomocy społecznej. Organizacja pomocy społecznej. Zlecanie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej (gminy miejskie i miejsko-wiejskie).


II półrocze 2005 r.

A. Seminarium dla skarbników i służb finansowo-księgowych
   1. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Kwalifikacja czynów stanowiących o wszczęciu postępowania przez Komisję Orzekającą przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, w tym na wniosek Rzecznika dyscypliny finansów publicznych.
   2. Opracowanie projektu budżetu na rok 2006. Zmiany przepisów oddziałujących na zakres i przejrzystość budżetu JST. Umowy o dofinansowanie realizacji projektu. Środki na prefinansowanie projektów. Refundacja wydatków z publicznych środków wspólnotowych.
   3. Przedstawienie funkcji nowego oprogramowania do obsługi sprawozdawczości budżetowej i ewidencji budżetu, celem usprawnienia jego wdrożenia w nadzorowanych JST.

B. Seminarium dla przedstawicieli organów jednostek samorządu terytorialnego.
   I. Dla radnych - przeprowadzane na zlecenie.
   1. Zmiany w prawie podatkowym kształtujące zakres regulacji zawartych w uchwałach organów JST w sprawie podatków i opłat lokalnych.
   2. Rozstrzygnięcia nadzorcze kolegiów regionalnych izb obrachunkowych w odniesieniu do uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych. Orzecznictwo sądowe w sprawach skarg na rozstrzygnięcia nadzorcze kolegiów regionalnych izb obrachunkowych. Interpretacje Ministra Finansów.
   3. Wyniki pełnionych przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu funkcji nadzorczych i kontrolnych.
   II. Dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, dla starostów – prowadzone w ramach Dolnośląskiego Forum Samorządu Terytorialnego).
   4. Tryb zlecania zadań i udzielania dotacji podmiotom niedziałającym w celu osiągnięcia zysku. Postępowanie w sprawie zlecenia realizacji zadań publicznych, tryb zlecania zadań, formy zlecania realizacji, umowa.
   5. Zmiany w przepisach oddziałujące na wielkość samorządowych budżetów.
   III. Dla przedstawicieli organów wykonawczych.
   6. Nowe formy realizacji zadań, w tym zadań z zakresu promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, poszukujących pracy i osób zagrożonych zwolnieniem z pracy. Realizacja projektów w ramach ZPORR (Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach i w ramach SPO Rozwój Zasobów Ludzkich (powiaty).


Elżbieta Jerzmańska
30.04.2005 r.
Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 22-07-2005 11:09
Informację obejrzano: 2588 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc