Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Wyniki działalności opiniodawczej Izby za 2003 r.

    Wyniki działalności opiniodawczej Izby za 2003 rok zawiera „Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za 2003 rok” przyjęte uchwałą Kolegium Nr 32/2004.

    Składy Orzekające Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wydały w 2003 roku 1075 opinii w sprawach określonych w art. 13 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.
    W 2003 r. – w związku z ustawowym przesunięciem terminu przedłożenia projektu budżetu na 2004 rok – wydano o 114 opinii mniej niż w roku poprzednim. Charakter wydanych opinii był następujący (w nawiasie podano relacje za 2002 rok):

Ogółem, z tego:                1075, tj. 100% (100%)
–  pozytywne                      814, tj. 75,7% (74,7%)
–  pozytywne z uwagami      246, tj. 22,9% (24,9%)
–  negatywne                       15, tj. 1,4% (0,4%).

Wydane w 2003 r. opinie negatywne dotyczyły:
–  możliwości spłaty kredytu lub pożyczki (2),
–  przedłożonego projektu budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego (2),
–  informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2003 r. (5),
–  sprawozdania z wykonania budżetu za 2002 r. (4),
–  wniosków komisji rewizyjnych (2).

    Wyniki działalności opiniodawczej Izby w 2003 roku przedstawia tabela "Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii w 2003 roku".

Anna Wiącek
13.07.2004 r.

Pobierz plik:  Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii w 2003 roku
Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 19-07-2004 11:25
Informację obejrzano: 1539 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc