Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Kontrole w 2003 roku

     Wydział Kontroli w 2003 roku przeprowadził 75 kontroli (w tym 49 kontroli kompleksowych objętych planem, 6 kontroli doraźnych, 12 kontroli problemowych, 3 kontrole sprawdzające oraz 5 kontroli kompleksowych rozpoczętych pod koniec 2002 r., które nie zostały ujęte w poprzednim sprawozdaniu. Spośród planowanych na 2003 r. kontroli 3 zostały zakończone w styczniu, a 7 zostało bądź zostanie zakończonych w lutym 2004 r.      Przesunięcie terminu zakończenia kontroli poza okres sprawozdawczy spowodowane było kontynuacją w pierwszym kwartale kontroli rozpoczętych w 2002 r., a także koniecznością przedłużenia o 10 do 27 dni planowanego terminu zakończenia kontroli w kilkunastu jednostkach. Złożyły się na to różne przyczyny, z których najistotniejsze to rozszerzenie zakresu kontroli o dodatkowe sprawy związane z otrzymanymi przez Izbę sygnałami o nieprawidłowościach, prowadzenie ewidencji księgowej niezgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości (brak urządzeń lub konieczność uzupełniania danych w nich zawartych), odwołanie skarbnika i brak osoby zastępującej odwołanego skarbnika np. w gminie Żukowice, długotrwałe choroby połowy składu pionu finansowo-księgowego np. w gminie Paszowice oraz absencja chorobowa inspektorów kontroli.

     Niezależnie od wyżej wymienionych kontroli Wydział w 2003 roku rozpoczął 6 kontroli kompleksowych objętych planem kontroli na 2004 rok.

     Dodatkowe informacje w zestawieniu.

Pobierz plik:  Kontrole w 2003 roku
Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 28-05-2004 13:12
Informację obejrzano: 1915 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc