Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Rys historyczny

    Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych weszła w życie 1 stycznia 1993 roku. Na jej podstawie Prezes Rady Ministrów wydał rozporządzenia dotyczące działalności izb (m.in. rozporządzenie w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb i trybu postępowania).

    W procesie legislacyjnym regionalne izby obrachunkowe pojawiły się jednak znacznie wcześniej — wraz z senackim projektem ustawy o samorządzie terytorialnym, nad którym prace trwały już pod koniec 1989 roku. Ustawę tę uchwalono 8 marca 1990 roku. W jej rozdziale „Nadzór nad działalnością komunalną” jako organy nadzoru wymieniono — obok Prezesa Rady Ministrów i wojewody — regionalne izby obrachunkowe. Przez blisko trzy lata jednak samorząd gminny pozbawiony był nadzoru regionalnych izb obrachunkowych.

    Prac nad poselskim projektem ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli i Regionalnych Izbach Obrachunkowych (1990) w Sejmie X kadencji nie doprowadzono do końca. W tym samym czasie rozdział poświęcony izbom obrachunkowym umieszczono w rządowym projekcie ustawy o dochodach gmin, zasadach subwencjonowania, warunkach zaciągania pożyczek i emisji obligacji oraz o regionalnych izbach obrachunkowych. W uchwalonej ustawie (o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania w 1991 r.) jednak ten rozdział się nie znalazł. Również rządowy projekt ustawy o finansach gmin (1991), w którym jeden z rozdziałów dotyczył izb, nie uzyskał poparcia.

    Senat I kadencji w połowie 1991 r. miał do dyspozycji dwa projekty autorskie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych: prof. Karola Podgórskiego i prof. Teresy Dębowskiej-Romanowskiej. Prace nad kolejnymi wersjami projektu prof. Teresy Dębowskiej-Romanowskiej zakończono w Senacie II kadencji i w marcu 1992 r. projekt ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych przekazano do Sejmu. Miesiąc później odbyło się I czytanie, a do II i III doszło w październiku tego roku. Ustawę o regionalnych izbach obrachunkowych uchwalono 7 października 1992 r. (279 posłów głosowało za ustawą, 1 przeciw, 32 wstrzymało się od głosu).

    Ustawa przewidziała powstanie 17 regionalnych izb obrachunkowych. Mogły one rozpocząć działalność z dniem 1 stycznia 1993 r., jednak tylko sześciu prezesów izb nominowano w styczniu tego roku (a z nich tylko dwóch 1 stycznia). Część prezesów otrzymała nominacje w marcu, a nawet kwietniu. Chociaż pierwsze posiedzenia kolegiów niektórych izb odbyły się na początku marca, a pierwsze kontrole w gminach — już w lutym, to inne izby mogły rozpocząć wypełnianie ustawowych zadań kilka miesięcy później.

    Dzisiaj istnieje 16 regionalnych izb obrachunkowych. Jedna — Regionalna Izba Obrachunkowa w Koszalinie — z dniem 31 grudnia 1998 r. przestała istnieć w związku z dostosowaniem zasięgu terytorialnego izb do nowego podziału terytorialnego państwa. Z dniem 1 stycznia 1999 r. dokonano też zmian w zasięgu terytorialnym niektórych izb.

    Obecnie Regionalną Izbą Obrachunkową we Wrocławiu kieruje Lucyna Hanus, nominowana 6 grudnia 2010 r. (do tego czasu prezesem Izby był Bogdan Cybulski, nominowany 1 stycznia 1993 r.). Zastępcą prezesa jest Marek Głód (poprzednim była Grażyna Kulikowska). Naczelnikiem Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń jest Elżbieta Jerzmańska (przed nią naczelnikami byli kolejno Janusz Marak i Małgorzata Ussowicz). Naczelnikiem Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej jest Stanisława Olejnik (poprzednim była Maria Komarnicka). Kierownikiem biura jest Józefa Godawa-Laszczak.

    Pierwsze posiedzenie kolegium wrocławskiej Izby odbyło się 5 marca, a pierwszą kontrolę w gminie inspektorzy rozpoczęli 12 lipca 1993 roku. W ramach działalności szkoleniowej i informacyjnej już w 1993 r. przeprowadzono pierwsze szkolenia dla gmin i wydano pierwszy numer „Biuletynu RIO we Wrocławiu”.

    W 2003 r., po dziesięciu latach od powstania regionalnych izb obrachunkowych, z inicjatywy Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych wybito okolicznościowy medal i wydano monografię Regionalne Izby Obrachunkowe w Polsce w latach 1993—2003.


    Wykorzystano m.in. artykuły B. Cybulskiego, Z. Wójcika, M. Steca i J. Kota zamieszczone w: Regionalne Izby Obrachunkowe w Polsce w latach 1993—2003, pod red. B. Cybulskiego i S. Srockiego, Wrocław 2003.


Lidia Huzarewicz
Wrocław, 17 października 2011 r.
Dodanie informacji: Anna Wiącek, 11-08-2003 12:34
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dudek, 17-10-2011 10:16
Informację obejrzano: 15206 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc