Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Biuro Izby

§ 43
regulaminu organizacyjnego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

1. Pracę biura organizuje i nadzoruje Kierownik Biura.

2. Zadaniem biura jest zapewnienie obsługi administracyjnej Izby.

3. Do zadań Biura Izby w szczególności należy:
    - prowadzenie spraw personalnych pracowników Izby,
    - planowanie wydatków osobowych,
    - prowadzenie zakładowej działalności socjalnej na rzecz pracowników i ich rodzin,
    - gospodarka lokalami biurowymi we Wrocławiu , Legnicy, Jeleniej Górze, Wałbrzychu,
    - prowadzenie spraw związanych z remontami, konserwacją lokali zajmowanych przez RIO,
    - gospodarka środkami rzeczowymi, drukami i formularzami,
    - zaopatrzenie materiałowo-techniczne na cele administracyjne,
    - wdrażanie postępu technicznego w zakresie mechanizacji i automatyzacji prac biurowych,
    - zadania związane z przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego,
    - zabezpieczenie mienia,
    - zabezpieczenie obsługi kancelaryjnej, poligraficznej izby,
    - zabezpieczenie obsługi porządkowej izby,
    - gospodarowanie pieczęciami.Józefa Godawa-Laszczak
30.06.2003 r.
Dodanie informacji: Anna Wiącek, 11-08-2003 12:34
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Kańczuga, 16-06-2011 12:41
Informację obejrzano: 2782 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc