Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Rozporządzenie Prezesa R.M.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 16 lipca 2004 r.

w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania.
(Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1747)


     Na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 149, poz. 1454) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się siedziby, liczbę członków kolegium, siedziby zespołów zamiejscowych oraz terytorialny zasięg działania regionalnych izb obrachunkowych, zwanych dalej „izbami”, w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2.

1. Działające w izbie składy orzekające podejmują uchwały na posiedzeniach. Posiedzenia składów orzekających mogą odbywać się poza siedzibą izby.
2. Uchwały składów orzekających:
   1) zapadają większością głosów;
   2) zawierają uzasadnienie;
   3) podpisuje przewodniczący składu.
§ 3.

W izbie tworzy się wydziały:
1) kontroli gospodarki finansowej;
2) informacji, analiz i szkoleń.
§ 4.

1. Do zadań wydziału kontroli gospodarki finansowej należy w szczególności:
   1) przeprowadzanie kontroli w podmiotach, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, zwanych dalej „jednostkami kontrolowanymi”;
   2) opracowywanie projektu planu kontroli;
   3) opracowywanie sprawozdania z działalności kontrolnej wydziału.
2. Wydział kontroli gospodarki finansowej przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
   1) kompleksowe, obejmujące gospodarkę finansową jednostki samorządu terytorialnego;
   2) problemowe, obejmujące wybrane zagadnienia w jednej lub kilku jednostkach kontrolowanych;
   3) doraźne, podejmowane w razie potrzeby.
3. Wydział kontroli zabezpiecza i udostępnia kolegium izby dokumenty związane z przeprowadzonymi kontrolami, a także współpracuje przy przygotowaniu raportu, o którym mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, zwanej dalej „ustawą”.
4. Działalność kontrolna powinna być połączona z instruktażem w zakresie prawidłowej interpretacji przepisów prawnych i ich stosowania w praktyce.
5. Tryb przeprowadzania kontroli określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5.

Do zadań wydziału informacji, analiz i szkoleń należy w szczególności:
1) przygotowywanie ramowego planu pracy izb;
2) opracowywanie sprawozdań z wykonania rocznego ramowego planu pracy izby;
3) przygotowywanie projektów uchwał, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy;
4) przygotowywanie informacji, sprawozdań i opinii, o których mowa w art. 10, art. 17 ust. 1 pkt 3 i art. 21 ust. 2 ustawy;
5) organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie przepisów regulujących gospodarkę finansową jednostek kontrolowanych;
6) doradztwo w zakresie praktycznego stosowania przepisów w bieżącej gospodarce finansowej;
7) przekazywanie informacji wynikających z realizowania przez izbę obowiązków ustawowych;
8) współpraca przy przygotowywaniu raportów, o których mowa w art. 10a ust. 1 ustawy;
9) opracowywanie sprawozdania z działalności informacyjno-szkoleniowej wydziału.

§ 6.

Koordynowaniem zadań kontrolnych, szkoleniowych i informacyjnych w zespołach działających poza siedzibą izby kieruje członek kolegium wyznaczony przez prezesa izby.

§ 7.

Podmiot sprawujący nadzór nad izbami w szczególności:
1) na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 25a ust. 1 pkt 3 ustawy, opracowuje projekt zbiorczego budżetu izb i przedstawia go ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych;
2) informuje Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych i prezesów izb o kwotach przyjętych do projektu ustawy budżetowej;
3) przygotowuje wnioski o powołanie i odwołanie prezesów izb, ich zastępców oraz członków kolegium.
§ 8.

Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2000 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz.U. Nr 3, poz. 34).

§ 9.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


ZAŁĄCZNIKI:

Pobierz plik:  Załącznik nr 1 i 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r.
Dodanie informacji: Anna Wiącek, 11-08-2003 10:12
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Kańczuga, 09-06-2009 15:10
Informację obejrzano: 3051 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc