Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Komisja z art. 13 pkt 9 ustawy o rio

KOMISJA DO ROZPATRYWANIA SPRAW Z ART. 13 PKT 9 USTAWY Z DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 1992 ROKU O REGIONALNYCH IZBACH OBRACHUNKOWYCH (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1113 - tekst jednolity ze zm.).

     W ustawach ustrojowych wszystkich jednostek samorządu terytorialnego oraz w ustawie o finansach publicznych przewidziane są sytuacje, w których skarbnik (główny księgowy budżetu jednostki samorządu terytorialnego) odmawia kontrasygnaty na dokumencie dotyczącym czynności prawnej.

     Zakres czynności prawnych jak i ich skutki, poszczególne ustawy regulują w następujący sposób:

1. Art. 46 ust. 3 i 4 (Rozdział 5 - „Mienie komunalne”) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 1515 z późn. zm.) stanowi, że „Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy (głównego księgowego budżetu) lub osoby przez niego upoważnionej. Skarbnik gminy (główny księgowy budżetu), który odmówił kontrasygnaty, dokona jej jednak na pisemne polecenie zwierzchnika, powiadamiając o tym radę gminy oraz regionalną izbę obrachunkową”.

2. Art. 48 ust. 3 i 4 (Rozdział 5 - „Mienie powiatu”) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 1445 z późn. zm.) stanowi, że „Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań majątkowych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika powiatu lub osoby przez niego upoważnionej. Skarbnik powiatu, który odmówił kontrasygnaty , ma jednak obowiązek jej dokonania na pisemne polecenie starosty, przy równoczesnym powiadomieniu o tym rady powiatu i regionalnej izby obrachunkowej”.

3. Art. 57 ust. 3 i 4 (Rozdział 4 - „Mienie samorządu województwa”) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 1392 z późn. zm.) stanowi, że „Czynność prawna, z której wynika zobowiązanie pieniężne, wymaga do jej skuteczności kontrasygnaty głównego księgowego budżetu województwa lub osoby przez niego upoważnionej. Główny księgowy budżetu województwa, który odmówi kontrasygnaty, dokonuje jej jednak na pisemne polecenie marszałka województwa, informując równocześnie o tym sejmik województwa oraz regionalną izbę obrachunkową”.

4. Art. 262 (Dział V - „Budżet, wieloletnia prognoza finansowa i uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego”, Rozdział 4 - „Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego”) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) stanowi, że:
„1. Czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także emisji papierów wartościowych dokonuje dwóch członków zarządu wskazanych w uchwale przez zarząd, z zastrzeżeniem ust. 2. Dla ważności tych czynności konieczna jest kontrasygnata skarbnika jednostki samorządu terytorialnego.
2. Czynności prawnych, o których mowa w ust. 1, w gminie dokonuje wójt (burmistrz, prezydent miasta).
3. Skarbnik, który odmówi kontrasygnaty, dokonuje jej na pisemne polecenie przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem przypadku, gdy wykonanie polecenia stanowiłoby przestępstwo albo wykroczenie; w takim przypadku powiadamia o tym organ stanowiący i regionalną izbę obrachunkową”.


     Do rozpatrywania tych spraw Prezes Izby na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych powołuje spośród członków kolegium komisję oraz wyznacza jej przewodniczącego.

     Zgodnie z zarządzeniem nr 7/13 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 czerwca 2013 roku – przewodniczącą Komisji wyznaczona została – Ewa Pudło, a na członków powołani zostali: Joanna Radzieja, Arkadiusz Babczuk, Wiesława Grajek.Grażyna Sikacz
8 marca 2011 r.
Dodanie informacji: Anna Wiącek, 04-08-2003 15:17
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Kańczuga, 04-02-2016 09:05
Informację obejrzano: 5646 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc