Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Składy Orzekające

     Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 - tekst jednolity) prezes izby wyznacza składy orzekające.

     Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych w art. 13 wymienia sprawy, które objęte są opiniowaniem przez składy orzekające izby.

     W świetle ww. ustawy do właściwości składów orzekających należy:

1. wydawanie, na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, opinii o możliwości spłaty pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych,

2. wydawanie opinii o przedkładanych projektach uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego,

3. wydawanie opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze,

4. wydawanie opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) sprawozdaniach z wykonania budżetu wraz z informacjami o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami,

5. wydawanie opinii o wnioskach komisji rewizyjnych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie absolutorium oraz opinii w sprawie uchwały rady gminy o nieudzieleniu wójtowi absolutorium,

6. wydawanie opinii o przedkładanych projektach uchwał o wieloletnich prognozach finansowych,

7. rozpatrywanie innych spraw określonych w odrębnych ustawach (zgodnie z art. 246 ustawy o finansach publicznych, Dz.U. 157, poz. 1240 z 2009 r. skład orzekający - na podstawie projektu uchwały budżetowej - przedstawia opinię w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez jednostkę samorządu terytorialnego).


     W sprawie wniosków komisji rewizyjnych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie absolutorium oraz w sprawie uchwały rady gminy o nieudzieleniu absolutorium wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) izby wydają opinię w terminie 14 dni.

     Opinie uchwalone przez składy orzekające nie mają charakteru rozstrzygnięć nadzorczych, nie powodują bowiem, po stronie j.s.t., obowiązku doprowadzenia do stanu zgodności z prawem, nie przysługuje też w odniesieniu do tych uchwał skarga do Sądu Administracyjnego. Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych przewiduje jedynie odwołanie od opinii składu do kolegium izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

     Należy jednak wskazać, iż uchwały składu orzekającego mogą spowodować, w konsekwencji, wystąpienie nadzorcze innych organów lub określone zachowanie innych podmiotów.

     Odwołanie od opinii wydanej przez skład orzekający rozpatrywane jest przez kolegium izby, nie później niż w terminie 14 dni od daty jego wniesienia.

     Uchwały składów orzekających zapadają większością głosów, zawierają uzasadnienie i są podpisywane przez przewodniczącego składu.

     Tryb pracy składu orzekającego określa jego przewodniczący.

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu powołał pięć Składów Orzekających, których struktura osobowa oraz właściwość terytorialna przedstawia się następująco:


I Skład Orzekający

        Elżbieta Piekarska - Przewodnicząca Składu Orzekającego
        Arkadiusz Babczuk - Zastępca Przewodniczącej Składu
        Joanna Stylska - Członek
    Dodatkowo:
        Ewelina Kruk-Florkowska
        Dorota Pietrzykowska
        Danuta Jonas

    właściwość terytorialna:
    miasto Jelenia Góra,
    powiaty:
        bolesławiecki,
        jeleniogórski,
        kamiennogórski,
        lubański,
        lwówecki,
        zgorzelecki,
    gminy wchodzące w skład ww. powiatów (bez gmin: Warta Bolesławiecka i Gromadka
    z powiatu bolesławieckiego) oraz gminy Świerzawa i Wojcieszów z powiatu złotoryjskiego;
    związki międzygminne i związki powiatów mające siedzibę na terenie ww. powiatów.II Skład Orzekający

        Wiesława Grajek - Przewodniczący Składu Orzekającego
        Aneta Kieljan - Zastępca Przewodniczącej Składu
        Tomasz Miśkiewicz - Członek
    Dodatkowo:
        Maciej Gardas
        Elżbieta Piekarska
        Joanna Stylska

    właściwość terytorialna:
    miasto Legnica,
    powiaty:
        głogowski,
        jaworski,
        legnicki,
        lubiński,
        polkowicki,
        złotoryjski,
    gminy wchodzące w skład ww. powiatów (bez gmin: Świerzawa i Wojcieszów z powiatu
    złotoryjskiego) oraz gminy Warta Bolesławiecka i Gromadka z powiatu bolesławieckiego,
    związki międzygminne i związki powiatów mające siedzibę na terenie ww. powiatów.III Skład Orzekający

        Danuta Jonas - Przewodnicząca Składu Orzekającego
        Marek Głód - Zastępca Przewodniczącej Składu
        Ewelina Kruk-Florkowska - Członek
    Dodatkowo:
        Arkadiusz Babczuk
        Tomasz Miśkiewicz
        Joanna Stylska

    właściwość terytorialna:
    miasto Wałbrzych,
    powiaty:
        dzierżoniowski,
        wałbrzyski,
        kłodzki,
        świdnicki,
    gminy wchodzące w skład ww. powiatów (bez gmin: Bielawa, Łagiewniki, Niemcza, Pieszyce,
    Piława Górna z powiatu dzierżoniowskiego),
    związki międzygminne i związki powiatów mające siedzibę na terenie ww. powiatów.


IV Skład Orzekający

        Henryk Kamieniecki - Przewodniczący Składu Orzekającego
        Joanna Radzieja - Zastępca Przewodniczącego Składu
        Ewa Pudło - Członek
    Dodatkowo:
        Maciej Gardas
        Lucyna Hanus
        Wiesława Grajek

    właściwość terytorialna:
    województwo dolnośląskie,
    powiaty:
        oleśnicki,
        oławski,
        strzeliński,
        ząbkowicki,
    gminy wchodzące w skład ww. powiatów oraz gminy Bielawa, Łagiewniki, Niemcza, Piława
    Górna z powiatu dzierżoniowskiego i gmina Długołęka z powiatu wrocławskiego,
    związki międzygminne i związki powiatów mające siedzibę na terenie ww. powiatów.V Skład Orzekający

        Ewa Pudło - Przewodnicząca Składu Orzekającego
        Joanna Radzieja - Zastępca Przewodniczącej Składu
        Henryk Kamieniecki - Członek
    Dodatkowo:
        Maciej Gardas
        Lucyna Hanus
        Wiesława Grajek

    właściwość terytorialna:
    miasto Wrocław,
    powiaty:
        górowski,
        milicki,
        średzki,
        trzebnicki,
        wołowski,
        wrocławski,
    gminy wchodzące w skład ww. powiatów (bez gminy Długołęka z powiatu wrocławskiego),
    związki międzygminne i związki powiatów mające siedzibę na terenie ww. powiatów.
Ewa Pudło
16 maja 2016 r.
Dodanie informacji: Anna Wiącek, 04-08-2003 15:15
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Kańczuga, 20-05-2016 08:16
Informację obejrzano: 10944 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc