Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń

§ 24
regulaminu organizacyjnego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu


     Zadania Wydziału wynikają z ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 85, poz. 428 z późn. zm.) oraz z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 roku w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków Kolegium i trybu postępowania (Dz. U. Nr 167, poz. 1747).

1. Opracowanie projektu ramowego planu pracy Izby we współpracy z Biurem Izby
i Wydziałem Kontroli.

2. Opracowywanie sprawozdań z wykonania ramowego planu pracy Izby we współpracy z Biurem Izby, Wydziałem Kontroli i Zespołami Zamiejscowymi Izby.

3. Opracowywanie przy współpracy z Wydziałem Kontroli sprawozdania z działalności kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej Izby.

4. Opracowywanie informacji dla Wojewody i Ministra Finansów o negatywnych opiniach z przebiegu wykonania za I półrocze i za rok budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiaty i województwo samorządowe na podstawie odrębnych ustaw.

5. Przygotowywanie materiałów analitycznych i uwag do uchwał jednostek samorządu terytorialnego związanych z zadaniami nadzorczymi Kolegium Izby
w zakresie uchwał budżetowych i ich zmian.

6. Analizowanie uchwał jednostek samorządu terytorialnego w sprawie zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego, udzielania pożyczek
i poręczeń oraz przygotowanie materiałów symulacyjnych.

7. Analizowanie i przygotowywanie projektów wybranych uchwał określonych
w odrębnych przepisach (art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy o rio).

8. Analizowanie i przygotowywanie opinii w sprawie wniosków pożyczkodawców, kredytodawców i jednostek samorządu terytorialnego o możliwości spłaty kredytu lub pożyczki oraz wykupu papierów wartościowych.

9. Przygotowanie materiałów analitycznych dla składów orzekających w sprawie wydawania opinii o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

10. Kontrolowanie pod względem rachunkowym i formalnym kwartalnych sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego
i wniosków o przyznanie części rekompensującej subwencji ogólnej oraz ich przekazanie Ministerstwu Finansów zgodnie z podjętymi ustaleniami.

11. Przygotowanie plików baz danych skontrolowanych sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego i wniosków o przyznanie części rekompensującej subwencji ogólnej oraz ich przekazywanie Ministerstwu Finansów w formie elektronicznej.

12. Obsługa administracyjno-techniczna Rzecznika dyscypliny finansów publicznych
i Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

13. Obsługa administracyjno-techniczna składów orzekających działających w Izbie
w związku z wydawaniem opinii w sprawach określonych w ustawach.

14. Opracowanie analiz z wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego, w tym udział w przygotowaniu sprawozdania z działalności izb i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego przedkładanego Sejmowi i Senatowi oraz udział w przygotowaniu Biuletynów Izby.

15. Opracowanie we współpracy z Wydziałem Kontroli i Zespołami Zamiejscowymi Izby tematyki i planu szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie objętym nadzorem i kontrolą oraz ich organizowanie i prowadzenie.

16. Przekazywanie informacji o zmianach w przepisach prawnych mających wpływ na prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz doradztwo w zakresie ich praktycznego stosowania.

17. Organizowanie szkoleń pracowników Izby.

18. Upowszechnianie informacji wynikających ze sprawowania przez Izbę funkcji nadzorczej i kontrolnej.

19. Prowadzenie działalności bibliotecznej.

20. Kompletowanie i gromadzenie dokumentów będących przedmiotem prowadzonego postępowania nadzorczego i działalności opiniodawczej Izby.

21. Wykonywanie przez Wydział zarządzeń i poleceń Prezesa Izby oraz uchwał Kolegium Izby. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów oraz zleconych przez Prezesa Izby.Józefa Godawa-Laszczak
30.06.2003 r.
Dodanie informacji: Anna Wiącek, 25-07-2003 15:31
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Kańczuga, 16-06-2011 12:42
Informację obejrzano: 3121 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc