Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Kolegium Izby

     Kolegium jest organem realizującym zadania izby w zakresie nadzoru nad gospodarką finansową jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków na podstawie kryterium zgodności z prawem. Zakres przedmiotowy nadzoru obejmuje uchwały i zarządzenia organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, przedkładane w terminie 7 dni od daty ich podjęcia, w następującym zakresie:
– procedury uchwalania budżetu i jego zmian,
– budżetu i jego zmian,
– zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek,
– zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
– podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa,
– absolutorium,
– wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian.

     Ustawowo przewidziane środki nadzoru podejmowane przez Kolegium sprowadzają się do:
– stwierdzenia nieważności uchwały lub zarządzenia,
– uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
– wskazania naruszenia prawa.

     Ponadto w zakresie realizacji zadań kontrolnych oraz informacyjno-szkoleniowych izby kompetencje Kolegium obejmują:
– rozpatrywanie zastrzeżeń do wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych,
– rozpatrywanie odwołań od opinii składów orzekających w sprawach określonych w art. 20 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych,
– decyzje o sporządzeniu raportu w sprawie wskazania organom jednostki samorządu terytorialnego powtarzających się nieprawidłowości lub zagrożenia niewykonania ustawowych zadań.

     Do zadań Kolegium związanych z funkcjonowaniem izby należy:
– uchwalanie wniosków do projektu budżetu izby oraz uchwalanie ramowego planu pracy, w tym planu kontroli,
– przyjmowanie sprawozdań z wykonania budżetu izby oraz rocznego ramowego planu pracy,
opiniowanie kandydatów na członków kolegium,
– wybór kandydata na prezesa izby,
– wyboru członka Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych spośród członków Kolegium,
– uchwalanie regulaminu organizacyjnego izby.

Kolegium podejmuje decyzje w sposób właściwy dla organu kolegialnego w formie uchwał, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu tego organu. Członkowie Kolegium w zakresie realizacji zadań nadzorczych są niezawiśli i podlegają jedynie ustawom.


 Na podstawie art. 10a, 11, 13, 14, 18, 25a ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 roku poz. 1113 - tekst jednolity)


Ewa Pudło
12.07.2012 r.
Dodanie informacji: Anna Wiącek, 25-07-2003 15:32
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Kańczuga, 29-10-2012 12:53
Informację obejrzano: 5470 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc