Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej

§ 14.
regulaminu organizacyjnego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

1. Pracę Wydziału organizuje i nadzoruje Naczelnik Wydziału.

2. Do zadań Wydziału należy:
   1) Przeprowadzanie kontroli
    - w zakresie gospodarki finansowej, w tym realizacji zobowiązań podatkowych oraz zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, związkach międzygminnych, stowarzyszeniach gmin oraz stowarzyszeniach gmin i powiatów, związkach powiatów, stowarzyszeniach powiatów, samorządowych jednostkach organizacyjnych (w tym samorządowych osobach prawnych),
    - w zakresie wykorzystywania dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego – w innych podmiotach.
   2) Wydział przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
    - kompleksowe, obejmujące całokształt zagadnień finansowych związanych z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego - co najmniej raz na 4 lata,
    - problemowe, obejmujące wybrane zagadnienia w jednej lub w kilku jednostkach kontrolowanych,
    - doraźne, podejmowane w razie potrzeby,
    - sprawdzające wykonanie wniosków pokontrolnych.
Kontrole przeprowadzane są zgodnie z planem kontroli przez inspektorów ds. kontroli gospodarki finansowej.
Działalność kontrolna powinna być połączona z instruktażem w zakresie prawidłowej interpretacji przepisów prawnych i ich stosowania w praktyce.

3. Tryb przeprowadzania kontroli określa załącznik nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 roku w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz. U. Nr 167, poz. 1747). Szczegółowe zasady przeprowadzania kontroli zawarte są w Regulaminie przeprowadzania kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu wprowadzonym zarządzeniem Prezesa Izby.

4. Przygotowywanie na podstawie wyników kontroli wystąpień pokontrolnych wskazujących źródła i przyczyny nieprawidłowości, ich rozmiary, osoby odpowiedzialne oraz wnioski zmierzające do ich usunięcia i usprawnienia badanej działalności.

5. Przygotowywanie zawiadomień i wniosków o ukaranie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

6. Opracowywanie przy współpracy z WIAS i członkami Kolegium programów kontroli.

7. Koordynacja i planowanie szkoleń dla inspektorów kontroli gospodarki finansowej.

8. Przechowywanie dokumentacji i odpowiedzialność za jej właściwe udostępnianie, odpowiedzialność za zabezpieczenie dokumentacji poufnej (tzw. sygnalizacje o nieprawidłowościach, materiały kontrolne).

9. Opracowywanie projektu ramowego planu pracy Wydziału Kontroli, w tym planu kontroli.

10. Opracowywanie sprawozdań z wykonania ramowego planu pracy Wydziału Kontroli, w tym planu kontroli.

11. Opracowywanie sprawozdań z działalności kontrolnej.Józefa Godawa-Laszczak
30.06.2003 r.
Dodanie informacji: Anna Wiącek, 25-07-2003 14:56
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Kańczuga, 16-06-2011 12:41
Informację obejrzano: 4908 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc