Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Działalność nadzorcza Izby w 2015 roku

    Wyniki działalności nadzorczej Izby za 2015 rok zawiera „Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za 2015 rok” przyjęte uchwałą Kolegium Nr 33/2016. Treść Uchwały dostępna jest na stronie BIP RIO Wrocław, w dziale Roczne sprawozdania z działalności Izby.

    Kolegium Izby w toku 22 posiedzeń w 2015 r. zbadało 10679 uchwał i zarządzeń, podjętych przez organy nadzorowanych jednostek, z tego 5983 (56,0%) stanowiły uchwały podjęte przez organy stanowiące, a 4696 (44,0%) uchwały i zarządzenia podjęte przez organy wykonawcze j.s.t.

    W wyniku badania nadzorczego Kolegium Izby uznało:
    - 10450 uchwał i zarządzeń - jako podjęte bez naruszenia prawa,
    -  229 uchwał i zarządzeń – jako podjęte z naruszeniem prawa, z tego:
    -  139 rozstrzygnięć nadzorczych dotyczyło nieistotnego naruszenia prawa,
    -   80 rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczyły uznania ich za nieważne
        (43 za nieważne w całości, 37 za nieważne w części);
    -   10 rozstrzygnięć nadzorczych dotyczyło uznania ich za niezgodne z prawem.Wojciech Kańczuga
29.06.2016 r.

Pobierz plik:  Wyniki badania nadzorczego w 2015 r.
Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 29-06-2016 10:45
Informację obejrzano: 361 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc