Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Sprawozdania badane przez Izbę - do roku 2007

     Do zadań Izby – zgodnie z art. 9a ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych należy kontrolowanie pod względem rachunkowym i formalnym kwartalnych sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz wniosków o przyznanie części rekompensującej subwencji ogólnej.

Rodzaje sprawozdań budżetowych określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 24, poz. 279).
W zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość budżetowa obejmuje sprawozdania:

Rb-27S — miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych,
Rb-27ZZ — kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
Rb-50 — kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
Rb-PDP — półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych (gminy, miasta na prawach powiatu),
Rb-28S — miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych,
Rb-NDS — kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
Rb-Z — kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
Rb-N — kwartalne sprawozdanie o stanie należności,
Rb-30 — półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych,
Rb-31 — półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych,
Rb-32 — półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych (do końca 2005 roku),
Rb-33 — półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej,
Rb-34 — kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych (od II kwartału 2005 r.), jednostki samorządu terytorialnego sporządzają sprawozdanie Rb-34 tylko za II i IV kw.

     Wnioski o przyznanie subwencji rekompensującej określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień (Dz. U. Nr 113, poz. 1073). Rozporządzenie ma zastosowanie do sporządzania wniosków o przyznanie części rekompensującej subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekompensującej skutki ustawowych ulg i zwolnień od 2003 r. (w latach 1999-2002 wnioski o przyznanie części rekompensującej subwencji ogólnej regulowało rozporządzenie Ministra finansów z dnia 17 lutego 1999 r.)

     Zgodnie z rozporządzeniem gminy (miasta na prawach powiatu) składają:
— wniosek o przyznanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień określonych w ustawie o podatku rolnym – na druku stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia,
— wniosek o przyznanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień określonych w ustawie o podatku leśnym i w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych – na druku stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia.

     Powyższe, nie wyczerpuje zadań Izby związanych ze sprawozdawczością jednostek samorządu terytorialnego. Zadania Izby w tym zakresie wynikają także z przepisów:

1) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1177), gdzie w art. 40 ust. 4 wskazano przekazywanie organowi nadzorującemu i ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych sprawozdań pozwalających na nadzorowanie pomocy publicznej udzielanej przez organy jednostek samorządu terytorialnego za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych;

2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów i zasad sporządzania sprawozdań w zakresie państwowego długu publicznego oraz poręczeń i gwarancji jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 148, poz. 1653), gdzie w § 3 ust.3 określono przekazywanie przez regionalne izby obrachunkowe sprawozdań zbiorczych, sporządzanych na podstawie sprawozdań zbiorczych otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego, które są organem założycielskim lub nadzorującym jednostek zobowiązanych do sporządzania sprawozdań:
Rb-Z — kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
Rb-N — kwartalne sprawozdanie o stanie należności;

3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752), zgodnie z którym zarządy jednostek samorządu terytorialnego przekazują do Regionalnej Izbie Obrachunkowej:
—  bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
—  bilanse łączne, sporządzone osobno dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych.Elżbieta Jerzmańska
30.06.2003 r.
Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 25-07-2003 11:09
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Kańczuga, 16-02-2011 15:13
Informację obejrzano: 6753 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc