Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Plan szkoleń na 2003 rok

Plan szkoleń
przedstawicieli nadzorowanych i kontrolowanych
jednostek samorządu terytorialnego
na 2003 rok

     I półrocze 2003 r.

A. Seminarium dla skarbników i służb finansowo-księgowych
   1. Zmiany w ustawie o rachunkowości i rozporządzeniach wykonawczych.
   2. Aktualizacja przepisów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.
   3. Uchwalanie budżetu i opiniowanie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego.
   4. Wykonywanie budżetu i opiniowanie sprawozdań z wykonania budżetu wraz z odrębnymi sprawozdaniami określonymi w art. 13 pkt 5, 6 i 7 ustawy o rio.
   5. Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w świetle postępowań prowadzonych przez Komisję Orzekającą i Rzecznika dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.
   6. Zmiany przepisów regulujących funkcjonowanie jst i systemu finansów publicznych.
   7. Kontrola wewnętrzna w jst w świetle nowelizacji ustawy o finansach publicznych i wyniki kontroli prowadzonych przez regionalną izbę obrachunkową.

B. Seminarium dla organów jst, w tym przewodniczących rad, komisji rewizyjnych i innych komisji rad
   1. Nadzór i kontrola komunalnych finansów publicznych przez regionalne izby obrachunkowe.
   2. Nieprawidłowości i uchybienia w działalności jst w świetle wyników kontroli kompleksowych i doraźnych regionalnej izby obrachunkowej.
   3. Kontrola wewnętrzna w jst w świetle ustawy o finansach publicznych.
   4. Gospodarowanie mieniem komunalnym w świetle wyników kontroli prowadzonych przez regionalną izbę obrachunkową.
   5. Procedury absolutoryjne i opiniowanie wniosków komisji rewizyjnych.
   6. Wyniki działalności nadzorczej regionalnej izby obrachunkowej w 2002 r. z wyodrębnieniem naruszeń prawa w uchwałach i zarządzeniach organów jst
   7. Opiniowanie sprawozdań z wykonania budżetu przez składy orzekające.
   8. Zmiany przepisów regulujących funkcjonowanie jst i systemu finansów publicznych.


     II półrocze 2003 r.

A. Seminarium dla skarbników i służb finansowo-księgowych
   1. Wykonywanie budżetu i wyniki opiniowania informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2003 r.
   2. Wyniki działalności nadzorczej regionalnej izby obrachunkowej z wyodrębnieniem naruszeń prawa w uchwałach i zarządzeniach organów jst.
   3. Gospodarowanie mieniem komunalnym w świetle wyników kontroli prowadzonych przez regionalną izbę obrachunkową.
   4. Wybrane zagadnienia z zakresu podatków i opłat lokalnych w świetle obowiązujących przepisów.
   5. Projekty budżetów na 2004 rok w świetle zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
   6. Zmiany przepisów regulujących funkcjonowanie jst i systemu finansów publicznych.

B. Seminarium dla radnych jst
   1. Zmiany w przepisach regulujących funkcjonowanie jst i systemu finansów publicznych.
   2. Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w świetle stosowania przepisów ustawy
o finansach publicznych oraz ustawy o zamówieniach publicznych i postępowań Komisji Orzekającej przy rio.
   3. Wyniki działalności nadzorczej regionalnej izby obrachunkowej z wyodrębnieniem naruszeń prawa w uchwałach i zarządzeniach organów jst.
   4. Projekt budżetu na 2004r. w świetle zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

     Podstawę zakresu tematycznego prezentowanego planu szkoleń stanowią ustawowe zadania regionalnych izb obrachunkowych w prowadzonym postępowaniu nadzorczym nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych (art. 1 ust. 2 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 755 ze zm.).
     Izba organizuje również szkolenia wynikające z indywidualnych zapotrzebowań podmiotów samorządowych.
     Ponadto Izba prosi o informacje sygnalne o zakresie tematycznym oczekiwanych szkoleń (telefonicznie lub pocztą elektroniczną).


Elżbieta Jerzmańska
30.06.2003 r.
Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 25-07-2003 11:10
Informację obejrzano: 2508 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc