Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Działalność nadzorcza Izby w 2014 roku

    Wyniki działalności nadzorczej Izby za 2014 rok zawiera „Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za 2014 rok” przyjęte uchwałą Kolegium Nr 22/2015. Treść Uchwały dostępna jest na stronie BIP RIO Wrocław, w dziale Roczne sprawozdania z działalności Izby.

    Kolegium Izby w toku 28 posiedzeń w 2014 r. zbadało 10040 uchwał i zarządzeń, podjętych przez organy nadzorowanych jednostek, z tego 5469 (64,5%) stanowiły uchwały podjęte przez organy stanowiące, a 4571 (45,5%) uchwały i zarządzenia podjęte przez organy wykonawcze j.s.t.

    W wyniku badania nadzorczego Kolegium Izby uznało:
    - 9840 uchwał i zarządzeń - jako podjęte bez naruszenia prawa,
    -  200 uchwał i zarządzeń – jako podjęte z naruszeniem prawa, z tego:
    -  136 rozstrzygnięć nadzorczych dotyczyło nieistotnego naruszenia prawa,
    -   53 rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczyły uznania ich za nieważne
        (29 za nieważne w całości, 24 za nieważne w części);
    -   9 rozstrzygnięć nadzorczych dotyczyło uznania ich za niezgodne z prawem.Wojciech Kańczuga
02.07.2015 r.

Pobierz plik:  Wyniki badania nadzorczego w 2014 r.
Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 02-07-2015 11:11
Informację obejrzano: 468 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc