Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Praca - Inspektor kontroli we Wrocławiu oraz w Zespole Zamiejscowym w Legnicy i Wałbrzychu - ZAKOŃCZONE

Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu


ogłasza nabór do pracy


w Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu

na 4 stanowiska inspektora kontroli

w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej

miejsce wykonywania pracy:

— Zespół Zamiejscowy w Legnicy — 1 osoba

— Zespól Zamiejscowy w Wałbrzychu — 1 osoba

— Zespół we Wrocławiu — 2 osobyDo zakresu zadań osoby zatrudnionej będzie należało w szczególności:
– przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej (w tym realizacji zobowiązań podatkowych oraz zamówień publicznych) w jednostkach samorządu terytorialnego, związkach między gminnych, stowarzyszeniach gmin oraz stowarzyszeniach gmin i powiatów, związkach powiatów, stowarzyszeniach powiatów, samorządowych jednostkach organizacyjnych (w tym mających osobowość prawną), na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, a w zakresie zadań administracji rządowej wykonywanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, także według kryterium celowości, rzetelności i gospodarności;
– przeprowadzanie kontroli w innych podmiotach w zakresie wykorzystania dotacji uzyskanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego.


Wymagania konieczne:
– obywatelstwo polskie,
– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
– wykształcenie wyższe II stopnia (ekonomiczne, prawnicze, administracyjne),
– prawo jazdy kat. B (umiejętność jazdy),
– doświadczenie w prowadzeniu prac na dokumentach elektronicznych,
– bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Excel, Word) oraz innych urządzeń biurowych,
– znajomość przepisów w zakresie finansów publicznych i zamówień publicznych, ordynacji podatkowej, rachunkowości, postępowania administracyjnego,
– umiejętność szybkiego uczenia się oraz gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, umiejętność korzystania z przepisów prawa,
– zaangażowanie w podejmowane działania,
– umiejętność pracy w zespole.


Warunki dodatkowe:
– znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego,
– umiejętność interpretacji danych i zdolności analityczne, umiejętność wyciągania wniosków,
– komunikatywność i dobra organizacja pracy własnej,
– rzetelność, dyskrecja i odpowiedzialność, konsekwencja w realizowaniu zadań,
– terminowość i umiejętność pracy pod presją czasu.

Oferta kandydata musi zawierać:
– list motywacyjny oraz CV ze szczegółowym przebiegiem pracy zawodowej,
– oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie,
– kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z procesem rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.    Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie, opatrzonej imieniem, nazwiskiem oraz adresem zwrotnym kandydata i dopiskiem: „Nabór na stanowisko inspektora kontroli w WKGF we Wrocławiu lub Zespole Zamiejscowym w Wałbrzychu lub Zespole Zamiejscowym w Legnicy”, należy składać w siedzibie Izby lub przesłać listem poleconym na jej adres: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, 50-069 Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 5, w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r.; jako datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

    Dokumenty doręczone do Izby po upływie ww. terminu do składania dokumentów nie będą rozpatrywane. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Izbie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Pozostali kandydaci będą mogli odebrać swoje dokumenty w ciągu 1 miesiąca, począwszy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.

    Wybrani kandydaci spełniający warunki formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, w oparciu o którą podjęta zostanie decyzja dotycząca naboru.Wrocław, 3 grudnia 2014 r.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYNIK NABORU


Nabór na stanowisko inspektora kontroli w Zespole Zamiejscowym we Wrocławiu, Legnicy i Wałbrzychu został zakończony. Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego wybrano:
- we Wrocławiu Pana Remigiusza Bodysa i Pana Michała Bernasia;
- w Legnicy Panią Agatę Kuriatę;
- w Wałbrzychu Pana Jacka Kalusa.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 09-12-2014 14:28
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Kańczuga, 31-03-2015 12:50
Informację obejrzano: 2611 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc