Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Opinie sprawozdań z wykonania budżetów JST za 2013 r.

    Organy wykonawcze 196 nadzorowanych jednostek samorządu terytorialnego (dalej j.s.t.) i 13 związków w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn zm.; dalej u.f.p.) – przedstawiły Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu (dalej Izbie) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2013, celem zaopiniowania.
    Składy Orzekające Izby – na podstawie art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U z 2012 r. poz. 1113 i z 2013 poz. 1646.; dalej ustawa o r.i.o.) – wydały o przedłożonych sprawozdaniach 209 opinii, z tego 185 (88,6%) opinii pozytywnych, 21 opinii pozytywnych z uwagami i 3 opinie negatywne.

W załączonej informacji znajdują się również:
- wyniki opiniowania wniosków komisji rewizyjnych organów stanowiących j.s.t. w sprawie absolutorium za rok 2013 (art. 13 pkt 8 ustawy o r.i.o.);
- wydane opinie w sprawach uchwał rad gmin o nieudzieleniu wójtowi absolutorium (art. 13 pkt 8 ustawy o r.i.o.);
- wyniki badania nadzorczego uchwał w sprawie absolutorium (art. 11 ust. 1 pkt 6 ustawy o r.i.o.).

Pobierz plik:  Informacja o wynikach działalności nadzorczej i opiniodawczej RIO we Wrocławiu (budż. 2013)
Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 12-08-2014 14:14
Informację obejrzano: 567 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc