Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Działalność nadzorcza Izby w 2013 roku

    Wyniki działalności nadzorczej Izby za 2013 rok zawiera „Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za 2013 rok” przyjęte uchwałą Kolegium Nr 35/2014. Treść Uchwały dostępna jest na stronie BIP RIO Wrocław, w dziale Roczne sprawozdania z działalności Izby.

    Kolegium Izby w toku 25 posiedzeń w 2013 r. zbadało 10173 uchwały i zarządzenia, podjęte przez organy nadzorowanych jednostek, z tego 6100 (60,0%) stanowiły uchwały podjęte przez organy stanowiące, a 4073 (40,0%) uchwały i zarządzenia podjęte przez organy wykonawcze j.s.t.

    W wyniku badania nadzorczego Kolegium Izby uznało:
    - 9825 uchwał i zarządzeń - jako podjęte bez naruszenia prawa,
    -  348 uchwał i zarządzeń – jako podjęte z naruszeniem prawa, z tego:
    -  251 rozstrzygnięć nadzorczych dotyczyło nieistotnego naruszenia prawa,
    -   78 rozstrzygnięć nadzorczych dotyczyło uznania ich za nieważne
            (30 za nieważne w całości, 48 za nieważne w części);
    -   15 rozstrzygnięć nadzorczych dotyczyło uznania ich za niezgodne z prawem.

    Wyniki badania uchwał w latach 2012-2013 przedstawia tabela „Uchwały zbadane w latach 2011-2013”.

    Wyniki badania uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego, w podziale na kategorie jednostek przedstawia tabela „Wyniki postępowania nadzorczego w 2013 r.”.Wojciech Kańczuga
13.05.2014 r.

Pobierz plik:  Uchwały zbadane w latach 2011-2013

Pobierz plik:  Wyniki badania nadzorczego w 2013 r.
Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 13-05-2014 14:40
Informację obejrzano: 698 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc