Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Działalność szkoleniowa Izby

     Do zadań regionalnych izb obrachunkowych – zgodnie z art. 1 ust. 4 ustawy - należy prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej w zakresie objętym nadzorem i kontrolą.
Zakres działalności szkoleniowej regionalnych izb obrachunkowych określony w przepisach wykonawczych do ustawy ((rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania Dz. U. Nr 167, poz. 1747)), odnosi się do:
– organizowania i przeprowadzania szkoleń w zakresie przepisów regulujących gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego (§ 8 pkt 5),
– zalecenia łączenia działalności kontrolnej z instruktażem w zakresie prawidłowej interpretacji przepisów prawnych i ich stosowania w praktyce (§ 4 ust. 4),
– doradztwa w zakresie praktycznego stosowania przepisów w bieżącej gospodarce finansowej (§ 5 pkt 6),
– przekazywania informacji wynikających z realizowania przez izbę obowiązków ustawowych (§ 5 pkt 7).

    Forma instytucjonalna działalności szkoleniowej Izby, odnosząca się do organizowania i przeprowadzania szkoleń znajduje odbicie w Ramowym planie pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu na dany rok, gdzie tematyka szkoleń ujmowana jest w Planie szkoleń, stanowiącym załącznik do planu pracy.


Elżbieta Jerzmańska
02.08.2012 r.
Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 25-07-2003 11:29
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Kańczuga, 04-02-2013 08:23
Informację obejrzano: 2419 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc