Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Kontrola i badanie sprawozdań przez Izbę - 2014


    Do zadań Izby, zgodnie z art. 9a ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, należy kontrolowanie pod względem rachunkowym i formalnym kwartalnych sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz wniosków o przyznanie części rekompensującej subwencji ogólnej.


    Rodzaje sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego (sprawozdań budżetowych) określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 119) wraz ze zmianą rozporządzenia z dnia 27 marca 2015 r. (Dz.U. poz. 459) – wydanych na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240).

    Jednostki samorządu terytorialnego przekazują w okresach sprawozdawczych, na podstawie ww. rozporządzenia, do regionalnej izby obrachunkowej następujące rodzaje sprawozdań budżetowych (§12 ust.1):
  –  Rb-27S — miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
  –  Rb-27ZZ — kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (dokument do wiadomości),
  –  Rb-28S — miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
  –  Rb-28NWS — kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (tylko za I i II kwartał),
  –  Rb-30S — kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych,
  –  Rb-34S — kwartalne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
  –  Rb-50 — kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (dokument do wiadomości),
  –  Rb-PDP — roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy i miasta na prawach powiatu,
  –  Rb-NDS — kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
  –  Rb-ST — roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego.

    Sprawozdania Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-PDP, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-50 i Rb-ST przekazywane są przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego tylko w formie dokumentu elektronicznego (w systemie BeSTi@). Sprawozdanie w formie dokumentu elektronicznego opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262), weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
    Regionalna izba obrachunkowa przekazuje Ministerstwu Finansów – po skontrolowaniu – sprawozdania jednostek samorządu terytorialnego w formie elektronicznej (za wyjątkiem sprawozdań Rb-27ZZ i Rb-50). Terminy sporządzania i przekazywania sprawozdań oraz ich odbiorców określa załącznik nr 44 do rozporządzenia z 16 stycznia 2014 r.


    Rodzaje sprawozdań z realizacji procesów związanych z zaciąganiem zobowiązań przez jednostki podsektora samorządowego i zarządzaniem długiem publicznym określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1773) – wydane na podstawie art. 41 ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

    Na podstawie ww. rozporządzenia, w okresach sprawozdawczych, do regionalnej izby obrachunkowej przekazywane są:
  –  Rb-Z — kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
  –  Rb-N — kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
  –  Rb-UZ — roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
  –  Rb-UN — roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej.

Zgodnie z §4 ust. 1 rozporządzenia ww. sprawozdania sporządzają:
– jednostki samorządu terytorialnego — sprawozdania łączne, na podstawie sprawozdań jednostkowych otrzymanych z jednostek im podległych oraz własnego sprawozdania jednostkowego,
– jednostki samorządu terytorialnego, które są organem założycielskim lub nadzorującym dla jednostek posiadających osobowość prawną — sprawozdania zbiorcze, na podstawie sprawozdań jednostkowych otrzymanych z jednostek danego rodzaju (samorządowe instytucje kultury, samorządowe publiczne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe osoby prawne).

    Sprawozdania: Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, Rb-UN przekazywane są przez jednostki samorządu terytorialnego do RIO wyłącznie w formie elektronicznej, z tym, że sprawozdania łączne w systemie BeSTi@, natomiast sprawozdania zbiorcze na formularzach opublikowanych na stronie Ministerstwa Finansów, jako pliki arkusza MS Excel.
    Regionalna izba obrachunkowa przekazuje – po skontrolowaniu – sprawozdania zbiorcze zagregowane ze sprawozdań:
– łącznych — Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego (dokument i formularz elektroniczny lub tylko formularz podpisany elektronicznie) i Ministerstwu Finansów (pliki bazy danych),
– zbiorczych — Prezesowi Głównego Urzędu statystycznego (dokument i formularz elektroniczny lub tylko formularz podpisany elektronicznie).
Terminy sporządzania i przekazywania sprawozdań oraz ich odbiorców określają załączniki nr 7 i 8 do rozporządzenia z 4 marca 2010 r.


    Wnioski o przyznanie subwencji rekompensującej określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu przekazywania gminom części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. Nr 65, poz. 599 ze zm.). Rozporządzenie dotyczy wyrównania ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków, które są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych, na podstawie zmienionego zezwolenia. Wnioski złożone przez uprawnione gminy w formie dokumentu, po uprzednim skontrolowaniu prawidłowości ich sporządzania, podlegają przekazaniu do Ministra Finansów w terminie określonym w rozporządzeniu.


    Przekazaniu do regionalnej izby obrachunkowej – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2013 r. poz. 289) – podlegają następujące rodzaje sprawozdań finansowych, sporządzanych przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego:
  —  Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – do 30 kwietnia,
  —  Sprawozdanie finansowe łączne jednostek budżetowych i zakładów budżetowych obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) oraz zestawienie zmian w funduszu – do 30 kwietnia,
  —  skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego (w formie dokumentu i w formie elektronicznej) – w terminie do 30 czerwca).
    Przepisy rozporządzenia zobowiązują regionalną izbę obrachunkową do przekazania Ministerstwu Finansów skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego w formie elektronicznej w terminie do 14 lipca).


    Za pośrednictwem regionalnej izby obrachunkowej – w świetle art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. t.j. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) – jednostki samorządu terytorialnego przekazują ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych sprawozdania roczne o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych na formularzu określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz.U. poz 113).Opracowanie:
Elżbieta Jerzmańska - Naczelnik WIAS
Wojciech Kańczuga - Z-ca Naczelnika WIAS
7.02.2014 r.
aktualizacja 2.07.2015 r.
Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 08-02-2014 23:41
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Kańczuga, 02-07-2015 12:33
Informację obejrzano: 2360 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc