Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Praca - starszy referent w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń (Zespół Zamiejscowy w Legnicy) - ZAKOŃCZONE

Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu


ogłasza nabór do pracy


w Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu

na stanowisku starszego referenta

w Wydziale Informacji, Analiz i Szkoleń

— miejsce wykonywania pracy: LegnicaDo zakresu zadań osoby zatrudnionej będzie należało w szczególności:
– bieżący monitoring i kontrola dokumentów podlegających nadzorowi Izby,
– monitorowanie stanu budżetów jednostek samorządu terytorialnego (jst),
– kontrola sprawozdań budżetowych jst,
– przygotowywanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych,
– doradztwo w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych, współpraca z jst,
– udział w opracowaniu analiz, opinii, raportów i sprawozdań,
– prowadzenie szkoleń i udzielanie wyjaśnień w zakresie sprawozdawczości i klasyfikacji budżetowej,
– kompletowanie i przechowywanie dokumentacji, prowadzenie rejestrów elektronicznych,
– wykonywanie innych prac zleconych przez naczelnika wydziału.


Wymagania konieczne:
– obywatelstwo polskie,
– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku ,
– wykształcenie wyższe II stopnia ekonomiczne, administracyjne, prawnicze,
– znajomość ustawodawstwa w zakresie finansów publicznych, rachunkowości postępowania administracyjnego,
– bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (Excel,Word)
– doświadczenie w przygotowaniu materiałów analitycznych i informacyjnych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych,
– umiejętność szybkiego uczenia się oraz otwartość na zdobywanie nowych doświadczeń, kreatywność i zaangażowanie w podejmowane działania,


Wymagania dodatkowe:
– doświadczenie we współpracy z jst,
– umiejętność pracy w zespole i organizowania pracy własnej,
– rzetelność, terminowość i odpowiedzialność,
– umiejętność pracy pod presją czasu.


Oferta kandydata musi zawierać:
– list motywacyjny oraz CV ze szczegółowym przebiegiem pracy zawodowej,
– oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie,
– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
– kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z procesem rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.


    Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie, opatrzonej imieniem, nazwiskiem oraz adresem zwrotnym kan-dydata i dopiskiem: „Nabór na stanowisko starszego referenta WIAS — Legnica”, należy składać w siedzibie Izby lub przesłać listem poleconym na jej adres: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, 50-069 Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 5, w terminie do dnia 14 lutego 2014 r.; jako datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

    Dokumenty doręczone do Izby po upływie ww. terminu do składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Izbie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Pozostali kandydaci będą mogli odebrać swoje dokumenty w ciągu 1 miesiąca, począwszy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.

    Wybrani kandydaci spełniający warunki formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, w oparciu o którą podjęta zostanie decyzja dotycząca naboru.
Wrocław, dnia 22 stycznia 2014 r.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYNIK NABORU


Nabór na stanowisko starszego referenta w Zespole Zamiejscowym w Legnicy został zakończony. Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego wybrano Panią Kamilę Harmala.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pobierz plik:  Ogłoszenie
Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 23-01-2014 17:36
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Kańczuga, 04-04-2014 08:27
Informację obejrzano: 1501 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc