Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Praca - referent ds. archiwum i kancelarii w Biurze Izby - ZAKOŃCZONE

Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu


ogłasza nabór do pracy


w Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu

na stanowisku referenta ds. archiwum i kancelarii w Biurze Izby

— miejsce wykonywania pracy: Wrocław, 1 stanowisko - umowa o pracęDo zakresu zadań osoby zatrudnionej będzie należało w szczególności:
1) prowadzenie archiwum Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, w tym:
   – przejmowanie, składowanie dokumentów w archiwum zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt,
   – współpraca z Archiwum Państwowym,
2) wykonywanie czynności kancelaryjnych, w tym:
   – prowadzenie rejestru korespondencji wpływającej i wysyłanej,
   – przyjmowanie i rozdział korespondencji,
   – wysyłanie korespondencji,
   – obsługa poczty elektronicznej;
3) obsługa urządzeń biurowych, w tym skanowanie dokumentów;
4) prowadzenie spraw dotyczących prenumeraty i zakupu wydawnictw oraz prowadzenie podręcznego zbioru czasopism i wydawnictw,
4) zastępstwo na stanowisku ds. sekretariatu.

Wymagania konieczne:
– obywatelstwo polskie,
– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku
– wykształcenie wyższe o specjalności archiwistyka i zarządzanie dokumentacją,
– doświadczenie w prowadzeniu archiwum.

Wymagania dodatkowe:
– umiejętność organizowania pracy własnej i pracy w zespole,
– rzetelność, terminowość, odpowiedzialność,
– znajomość pakietów biurowych MS Office (Word, Excel) i OpenOffice.

Oferta kandydata musi zawierać:
– list motywacyjny oraz CV ze szczegółowym przebiegiem pracy zawodowej,
– kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualnie ukończone kursy,
– kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z procesem rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie, opatrzonej imieniem, nazwiskiem oraz adresem zwrotnym kandydata i dopiskiem: „Nabór na stanowisko referenta ds. archiwum i kancelarii”, należy składać w siedzibie Izby lub przesłać listem poleconym na jej adres: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, 50-069 Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 5, w terminie do dnia 9 grudnia 2013 r; jako datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Dokumenty doręczone do Izby po upływie ww. terminu do składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Izbie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Pozostali kandydaci będą mogli odebrać swoje dokumenty w ciągu 1 miesiąca, począwszy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.

Wybrani kandydaci spełniający warunki formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, w oparciu o którą podjęta zostanie decyzja dotycząca naboru.


Wrocław, dnia 20 listopada 2013 r.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYNIK NABORU


Nabór na stanowisko referenta ds. archiwum i kancelarii w Biurze Izby został zakończony. Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego wybrano Panią Magdalenę Borawską.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pobierz plik:  Oferta pracy - BIURO Wrocław - archiwum
Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 20-11-2013 13:58
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Kańczuga, 02-01-2014 09:15
Informację obejrzano: 2898 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc