Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Praca - konkurs na kandydata na pozaetatowego członka Kolegium RIO Wrocław - ZAKOŃCZONE

Wrocław, 8 listopada 2013 r.Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wrocławiu


ogłasza konkurs na kandydata

na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z miejscem wykonywania zadań w Zespole Zamiejscowym w Jeleniej Górze
I. Kandydaci przystępujący do konkursu na kandydata na członka kolegium izby powinni spełniać następujące kryteria:
    1) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
    2) posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw publicznych;
    3) ukończenie magisterskich wyższych studiów prawniczych, administracyjnych, ekonomicznych lub posiadanie stopnia naukowego w jednej z tych dziedzin wiedzy;
    4) posiadanie co najmniej czteroletniego stażu pracy w jednostkach związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego lub finansów publicznych;
    5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo umyślne.
II. Kandydaci przystępujący do konkursu na członka kolegium izby powinni posiadać ogólne predyspozycje, takie jak umiejętność prowadzenia dyskusji, wyrażania myśli w sposób precyzyjny i logiczny oraz trafność doboru argumentów.
III. Oferty kandydatów powinny zawierać:
    1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu;
    2) kwestionariusz osobowy;
    3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;
    4) odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;
    5) informację z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed jej złożeniem.
IV. Zgłoszenia oferty kandydata dokonuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.


Oferty wraz z dokumentami w zamkniętych kopertach, z dopiskiem: "KONKURS NA KANDYDATA NA CZŁONKA KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU"

należy składać w siedzibie Izby:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
ul. Ofiar Oświęcimskich 5
50-069 Wrocław

Termin składania ofert — 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYNIK KONKURSU


W wyniku postępowania konkursowego wybrano kandydaturę Pani Doroty Pietrzykowskiej

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 08-11-2013 10:05
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Kańczuga, 16-05-2014 14:44
Informację obejrzano: 2051 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc