Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Praca - księgowy (w siedzibie RIO we Wrocławiu) - ZAKOŃCZONO

Prezes
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu


ogłasza nabór do pracy
w Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu
na stanowisko:


księgowegoZAKOŃCZONODo zakresu zadań osoby zatrudnionej będzie należało w szczególności:
– prowadzenie rachunkowości Izby,
– dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Izby oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
– sporządzanie sprawozdań z wykonania procesów związanych z gromadzeniem środków publicznych i ich rozdysponowaniem oraz sprawozdań finansowych.

Wymagania konieczne:
– spełnienie wymogów określonych w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.),
– bardzo dobra znajomość przepisów dotyczących rachunkowości, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących rachunkowości jednostki budżetowej, klasyfikacji budżetowej i sprawozdawczości budżetowej,
– bardzo dobra znajomość zasad gospodarowania środkami publicznymi oraz funkcjonowania jednostek budżetowych.

Warunki dodatkowe:
– znajomość zagadnień związanych z realizacją budżetu państwa, w tym: budżetu zadaniowego i obsługą systemu „TREZOR”,
– umiejętność interpretacji danych i zdolności analityczne, umiejętność wyciągania wniosków,
– umiejętność szybkiego uczenia się oraz gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, umiejętność korzystania z przepisów prawa,
– rzetelność, dyskrecja i odpowiedzialność, konsekwencja w realizowaniu zadań,
– komunikatywność i dobra organizacja pracy własnej.

Wymagane dokumenty:
– list motywacyjny oraz CV ze szczegółowym przebiegiem pracy zawodowej,
– oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z rekrutacją, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
– kserokopie posiadanych świadectw pracy, dokumentów potwierdzających dodatkowe umiejętności i kwalifikacje oraz referencji i opinii.


    Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie, opatrzonej imieniem, nazwiskiem oraz adresem zwrotnym kandydata i dopiskiem: „Nabór na stanowisko księgowego RIO Wrocław”, należy składać w siedzibie Izby lub przesłać listem poleconym na jej adres: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, 50-069 Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 5, w terminie do dnia 15 kwietnia 2013 roku. Jako datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

    Dokumenty doręczone do Izby po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Izbie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Pozostali kandydaci będą mogli odebrać swoje dokumenty w ciągu 1 miesiąca, począwszy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.

    Wybrani kandydaci spełniający warunki formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, w oparciu o którą zostanie podjęta decyzja dotycząca naboru. Sprawdzenie wymaganego poziomu wiedzy może być przeprowadzone w formie testu.Wrocław, dnia 20 marca 2013 r.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYNIK NABORU


Nabór na stanowisko księgowego został zakończony. Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego wybrano Panią Grażynę Bobowską.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 20-03-2013 12:05
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Kańczuga, 08-11-2013 10:24
Informację obejrzano: 2280 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc