Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Praca - Inspektor kontroli w zespole zamiejscowym w Wałbrzychu - ZAKOŃCZONE

Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu


ogłasza nabór do pracy


w Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu

na stanowisku inspektora kontroli

w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej

— miejsce wykonywania pracy: Zespół Zamiejscowy w WałbrzychuDo zakresu zadań osoby zatrudnionej będzie należało w szczególności:
– przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej (w tym realizacji zobowiązań podatkowych oraz zamówień publicznych) w jednostkach samorządu terytorialnego i innych podlegających kontroli podmiotach,
– przeprowadzanie kontroli w innych podmiotach w zakresie wykorzystania dotacji uzyskanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego.


Wymagania konieczne:
– obywatelstwo polskie,
– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
– wykształcenie wyższe II stopnia (ekonomiczne, prawnicze, administracyjne),
– prawo jazdy kat. B (umiejętność jazdy),
– doświadczenie w prowadzeniu prac na dokumentach elektronicznych,
– bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (Excel, Word) oraz innych urządzeń biurowych,
– znajomość przepisów w zakresie finansów publicznych i zamówień publicznych, ordynacji podatkowej, rachunkowości, postępowania administracyjnego.

Warunki dodatkowe:
– znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego,
– umiejętność interpretacji danych i zdolności analityczne, umiejętność wyciągania wniosków,
– umiejętność szybkiego uczenia się oraz gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, umiejętność korzystania z przepisów prawa,
– rzetelność, dyskrecja i odpowiedzialność, konsekwencja w realizowaniu zadań,
– zaangażowanie w podejmowane działania,
– komunikatywność i dobra organizacja pracy własnej,
– umiejętność pracy w zespole,
– terminowość i umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagane dokumenty:
– list motywacyjny oraz CV ze szczegółowym przebiegiem pracy zawodowej,
– oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z rekrutacją, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
– kserokopie posiadanych świadectw pracy, dokumentów potwierdzających dodatkowe umiejętności i kwalifikacje oraz referencji i opinii.    Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie, opatrzonej imieniem, nazwiskiem oraz adresem zwrotnym kandydata i dopiskiem: „Nabór na stanowisko inspektora kontroli w WKGF – Zespół Zamiejscowy Wałbrzych”, należy składać w siedzibie Izby lub przesłać listem poleconym na jej adres: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, 50-069 Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 5, w terminie do dnia 28 lutego 2013 r.; jako datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

    Dokumenty doręczone do Izby po upływie ww. terminu do składania dokumentów nie będą rozpatrywane. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Izbie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Pozostali kandydaci będą mogli odebrać swoje dokumenty w ciągu 1 miesiąca, począwszy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.

    Wybrani kandydaci spełniający warunki formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, w oparciu o którą podjęta zostanie decyzja dotycząca naboru.Wrocław, dnia 12 lutego 2013 r.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYNIK NABORU


Nabór na stanowisko inspektora kontroli w Zespole Zamiejscowym w Wałbrzychu został zakończony. Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego wybrano Panią Małgorzatę Rybińską.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 12-02-2013 14:38
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Kańczuga, 11-06-2013 15:17
Informację obejrzano: 1906 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc