Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Praca - konkurs na kandydatów na etatowego członka Kolegium RIO Wrocław - ZAKOŃCZONY

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wrocławiu


ogłasza konkurs

na kandydatów na etatowych członków kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

- z miejscem pracy w Zespole Zamiejscowym w Jeleniej Górze (1 osoba)

- z miejscem pracy w Zespole Zamiejscowym w Legnicy (1 osoba)


I. Kandydaci przystępujący do konkursu na kandydata na członka kolegium izby powinni spełniać następujące kryteria:
    1) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
    2) posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw publicznych;
    3) ukończenie magisterskich wyższych studiów prawniczych, administracyjnych, ekonomicznych lub posiadanie stopnia naukowego w jednej z tych dziedzin wiedzy;
    4) posiadanie co najmniej czteroletniego stażu pracy w jednostkach związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego lub finansów publicznych;
    5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo umyślne.
II. Kandydaci przystępujący do konkursu na członka kolegium izby powinni posiadać ogólne predyspozycje, takie jak umiejętność prowadzenia dyskusji, wyrażania myśli w sposób precyzyjny i logiczny oraz trafność doboru argumentów.
III. Oferty kandydatów powinny zawierać:
    1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu;
    2) kwestionariusz osobowy;
    3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;
    4) odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;
    5) informację z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed jej złożeniem.


Oferty wraz z dokumentami należy składać w siedzibie izby, w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
KONKURS NA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU - Zespół Zamiejscowy w Jeleniej Górze lub Zespól Zamiejscowy w Legnicy


pod adresem:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
ul. Ofiar Oświęcimskich 5
50-069 Wrocław

Termin składania ofert - 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYNIK KONKURSU


W wyniku postępowania konkursowego wybrano kandydatury Pani Joanny Stylskiej (Jelenia Góra) i Pani Anety Kieljan (Legnica).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 11-02-2013 07:54
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Kańczuga, 11-06-2013 15:16
Informację obejrzano: 2414 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc