Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Praca - starszy referent w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń (Wrocław) [WIAS1] - ZAKOŃCZONE

Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu


ogłasza nabór do pracy


w Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu

na stanowisku starszego referenta

w Wydziale Informacji, Analiz i Szkoleń

— miejsce wykonywania pracy: WrocławDo zakresu zadań osoby zatrudnionej będzie należało w szczególności:
– prowadzenie spraw administracyjno biurowych wydziału,
– monitorowanie terminowości załatwiania spraw,
– kompletowanie i przechowywanie dokumentacji,
– udział w opracowaniu sprawozdania z działalności Izby,
– przygotowanie materiałów informacyjnych i udzielanie informacji publicznej,
– wykonywanie innych zadań i prac zleconych przez naczelnika wydziału.

Wymagania konieczne:
– obywatelstwo polskie,
– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
– wykształcenie wyższe,
– doświadczenie w prowadzeniu prac na dokumentach elektronicznych,
– bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (Excel, Word) oraz obsługi urządzeń biurowych,
– znajomość przepisów dotyczących postępowania administracyjnego i finansów publicznych.

Warunki dodatkowe:
– umiejętność interpretacji danych i zdolności analityczne,
– komunikatywność i dobra organizacja pracy,
– gotowość do podnoszenia kwalifikacji,
– rzetelność, terminowość i odpowiedzialność.

Oferta kandydata musi zawierać:
– list motywacyjny oraz CV ze szczegółowym przebiegiem pracy zawodowej,
– oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie,
– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
– kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z procesem rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.


    Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie, opatrzonej imieniem, nazwiskiem oraz adresem zwrotnym kandydata i dopiskiem: „Nabór na stanowisko starszego referenta WIAS — 1”, należy składać w siedzibie Izby lub przesłać listem poleconym na jej adres: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, 50-069 Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 5, w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r.; jako datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

    Dokumenty doręczone do Izby po upływie ww. terminu do składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Izbie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Pozostali kandydaci będą mogli odebrać swoje dokumenty w ciągu 1 miesiąca, począwszy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.

    Wybrani kandydaci spełniający warunki formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, w oparciu o którą podjęta zostanie decyzja dotycząca naboru.Wrocław, dnia 15 grudnia 2012 r.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYNIK NABORU


Nabór na stanowisko starszego referenta w Wydziale Informacji, Analiz i Szkoleń w RIO Wrocław został zakończony. Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego wybrano Panią Małgorzatę Kowalską.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pobierz plik:  Oferta pracy WIAS 1
Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 17-12-2012 10:25
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Kańczuga, 04-02-2013 14:13
Informację obejrzano: 1526 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc