Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Praca - specjalista ds. kancelaryjnych - ZAKOŃCZONE

Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu


ogłasza nabór do pracy


w Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu

na stanowisku ds. kancelaryjnych w Biurze Izby

— miejsce wykonywania pracy: WrocławDo zakresu zadań osoby zatrudnionej będzie należało w szczególności:
1) wykonywanie czynności kancelaryjnych, w tym:
   – prowadzenie rejestru korespondencji wpływającej i wysyłanej,
   – przyjmowanie i rozdział korespondencji,
   – wysyłanie korespondencji,
   – obsługa poczty elektronicznej;
2) obsługa urządzeń biurowych, w tym skanowanie dokumentów;
3) prowadzenie podręcznego zbioru czasopism i wydawnictw, w tym spraw dotyczących prenumeraty;
4) zastępstwo na stanowisku ds. sekretariatu.

Wymagania konieczne:
– obywatelstwo polskie,
– wykształcenie minimum średnie,
– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

Warunki pożądane:
– znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office (Word, Excel) i OpenOffice (Writer, Calc),
– znajomość obsługi urządzeń biurowych,
– gotowość do podnoszenia kwalifikacji.

Oferta kandydata musi zawierać:
– CV ze szczegółowym przebiegiem pracy zawodowej wraz z listem motywacyjnym,
– kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z procesem rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Oferta kandydata może dodatkowo zawierać:
– kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów i szkoleń,
– kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji,
– kserokopie posiadanych referencji i opinii.


Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie, opatrzonej imieniem, nazwiskiem oraz adresem zwrotnym kandydata i dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. kancelarii”, należy składać w siedzibie Izby lub przesłać listem poleconym na jej adres: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, 50-069 Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 5, w terminie do dnia 31 sierpnia 2012 r; jako datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Dokumenty doręczone do Izby po upływie ww. terminu do składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Izbie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Pozostali kandydaci będą mogli odebrać swoje dokumenty w ciągu 1 miesiąca, począwszy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.

Wybrani kandydaci spełniający warunki formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, w oparciu o którą podjęta zostanie decyzja dotycząca naboru.


Wrocław, dnia 21 sierpnia 2012 r.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYNIK NABORU


Nabór na stanowisko specjalisty ds kancelaryjnych został zakończony. Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego wybrano Panią Agnieszkę Pajdzik.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 21-08-2012 12:41
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Kańczuga, 14-09-2012 08:49
Informację obejrzano: 1739 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc