Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Praca - specjalista ds. analiz w zespole zamiejscowym w Legnicy - ZAKOŃCZONE

Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu


ogłasza nabór do pracy


w Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu

w Wydziale Informacji, Analiz i Szkoleń

- miejsce wykonywania pracy: Zespół Zamiejscowy w LegnicyDo zakresu zadań osoby zatrudnionej w Wydziale będzie należało w szczególności:
- analiza sprawozdań z wykonania budżetu i innych sprawozdań,
- analiza uchwał budżetowych pod względem formalnym, rachunkowym i zgodności z przepisami prawa,
- analiza uchwał okołobudżetowych, m. in. w sprawie wieloletnich prognoz finansowych,
- doradztwo w zakresie praktycznego stosowania przepisów dotyczącej gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Wymagania konieczne:
- obywatelstwo polskie,
- wykształcenie wyższe,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

Warunki pożądane:
- znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych,
- znajomość obsługi pakietu MS Office (Excel, Word) oraz obsługi urządzeń biurowych,
- gotowość do podnoszenia kwalifikacji,
- prawo jazdy kategorii B.

Oferta kandydata musi zawierać:
- CV ze szczegółowym przebiegiem pracy zawodowej wraz z listem motywacyjnym,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Oferta kandydata może dodatkowo zawierać:
- kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń, studiów podyplomowych,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji,
- kserokopie posiadanych referencji i opinii.Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko w Wydziale Informacji, Analiz i Szkoleń", należy składać osobiście lub przesłać listem poleconym na adres: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, 50-069 Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 5, w terminie do dnia 27 sierpnia 2012 roku. Jako datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Dokumenty doręczone do RIO po upływie ww. terminu do składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Regionalnej Izbie Obrachunkowej zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Pozostali kandydaci będą mogli odebrać swoje dokumenty w ciągu 3 miesięcy, począwszy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru.

Kandydaci spełniający warunki formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, w oparciu o którą podjęta zostanie decyzja dotycząca naboru. Elementem rozmowy będzie sprawdzenie wiedzy kandydata w zakresie ustroju samorządu terytorialnego w Polsce oraz w zakresie systemu finansów publicznych.


Wrocław, dnia 1 sierpnia 2012 r.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYNIK NABORU


Nabór na stanowisko specjalisty ds analiz w Zespole Zamiejscowym w Legnicy został zakończony. Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego wybrano Panią Agnieszkę Winiarską-Kućko.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pobierz plik:  Ogłoszenie
Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 01-08-2012 12:43
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Kańczuga, 14-09-2012 08:50
Informację obejrzano: 1384 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc