Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Pisma w formie dokumentu elektronicznego można przekazywać do Izby poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP), utworzoną na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP).


Udostępnione usługi:
Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Wyszukanie podmiotu poprzez podanie w polu "Ustaw / zmień adresata"
nazwy Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu lub identyfikatora riowro.Do złożenia pisma tą drogą konieczne jest posiadanie konta użytkownika ePUAP (konto bezpłatne; szczegóły na stronie epuap.gov.pl).

Możliwe jest dodanie załączników — dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych w postaci następujących typów plików: .pdf, .doc, .docx, .odt, .ods, .xls, .xlsx, .rtf, .txt, .jpg.
Można je kompresować do formatu .zip.

Rozmiar doręczanego dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może być większy niż 5 Mb.

Poświadczenie przedłożenia pisma jest tworzone automatycznie i udostępniane nadawcy.


Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114),
- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 971),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 113).
Dodanie informacji: Andrzej Dudek, 31-07-2012 15:30
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Kańczuga, 29-06-2016 11:39
Informację obejrzano: 1736 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc