Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Zakup samochodu osobowego - ZAKOŃCZONE, UNIEWAŻNIONE

Przedmiot zamówienia:
Dostawa (zakup) fabrycznie nowego (wcześniej nierejestrowanego) samochodu osobowego dla potrzeb Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Adres zamawiającego: ul. Ofiar Oświęcimskich 5, 50-069 Wrocław

Podstawa prawna:
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zm.).

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona na stronie BIP Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Dodano 25 maja 2012 r.:
Postępowanie zakończono 25 maja 2012 r. wyborem najkorzystniejszej oferty (treść wyniku przetargu w załączeniu).

Dodano 5 czerwca 2012 r.:
W związku z niespełnieniem wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia określonych przez Zamawiającego w SIWZ odrzucono, wybraną 25 maja br., ofertę Wykonawcy i unieważniono postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Treść zawiadomienia w załączeniu.


Do pobrania poniżej:
- pełna treść ogłoszenia
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- projekt umowy
- wzór oferty
- ogłoszenie o wyniku postępowania
- zawiadomienie o wykluczeniu Wykonawcy i unieważnieniu postępowania

Pobierz plik:  Treść ogłoszenia

Pobierz plik:  SIWZ

Pobierz plik:  Projekt umowy

Pobierz plik:  Wzór oferty

Pobierz plik:  Ogłoszenie o wyniku postępowania

Pobierz plik:  Zawiadomienie o wykluczeniu Wykonawcy i unieważnieniu postępowania
Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 11-05-2012 11:29
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Kańczuga, 05-06-2012 16:57
Informację obejrzano: 1932 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc