Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Dostęp do informacji publicznej

Informację publiczną udziela się każdej osobie i instytucji na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 roku (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

     Ustawodawca przyjmuje, że pytający nie musi wykazywać interesu prawnego. Art. 10 ust. 1 stanowi, że informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej (dalej BIP) jest udostępniona na wniosek.

W ust. 2 art. 10 czytamy, że informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

     Jednocześnie podmiot udostępniający informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość:
     1) kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk, lub
     2) przesłania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji.
    
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku z zastrzeżeniem art. 13 ust. 2, art. ust. 1 i ust. 2, oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2, a także art. 15 ust. 1 i ust. 2.

     Zastrzeżenia te odpowiednio stanowią, że:
1) jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni podmiot obowiązany do jej udostępnienia, powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku;
2) udostępnienie informacji publicznej w sposób i w formie określonej we wniosku, chyba że środki techniczne podmiotu zobowiązanego do jej udostępnienia na to nie pozwalają;
3) jeżeli zachodzą przyczyny jak w pkt. 2 należy w terminie 14 dni powiadomić wnioskodawcę o przyczynach niemożności udzielenia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazać inny sposób udostępnienia informacji. W takim przypadku jeżeli wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się;
4) jeżeli w wyniku udostępnienia informacji podmiot zobowiązany do jej udzielenia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom;
5) podmiot zobowiązany do udzielenia informacji powiadamia o konieczności pobrania opłaty od wnioskodawcy i powiadamia go o tym w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba, że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

     Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 przez organ władzy publicznej następuje w drodze decyzji. Do decyzji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego:
1) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,
2) uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów ze względu na których dobra (art. 5, ust. 2) wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji (art. 16, ust. 1 i 2).
Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 24-07-2003 16:23
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Kańczuga, 24-10-2007 13:45
Informację obejrzano: 2950 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc