Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Praca - specjalista ds. analiz w zespole zamiejscowym w Jeleniej Górze - ZAKOŃCZONE

Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

ul. Ofiar Oświęcimskich 5

50-069 Wrocław


ogłasza nabór do pracy

w Regionalnej Izbie Obrachunkowej

w zespole zamiejscowym w Jeleniej Górze

na stanowisko specjalisty ds. analiz

w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń

(umowa na zastępstwo na okres około 1 roku)Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- analiza sprawozdań finansowych, sprawozdań z wykonania budżetu, sprawozdań dodatkowych
- analiza uchwał budżetowych pod względem formalnym, rachunkowym i zgodności z przepisami prawa,
- analiza uchwał okołobudżetowych,
- ewidencja uchwał,
- udzielanie telefonicznych informacji w zakresie działalności jednostek samorządu terytorialnego i pojawiających się problemów,
- przekazywanie informacji o zmianach w przepisach prawnych mających wpływ na prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego,
- doradztwo w zakresie praktycznego stosowania przepisów w bieżącej gospodarce finansowej.

Wymagania konieczne:
- obywatelstwo polskie,
- wykształcenie wyższe (prawnicze, ekonomiczne, administracyjne),
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

Warunki pożądane:
- wiedza z zakresu finansów publicznych,
- posiadanie co najmniej 2-letniego stażu w komórkach finansowych samorządu terytorialnego lub jednostkach związanych z funkcjonowaniem samorządów terytorialnych albo innych jednostkach sektora finansów publicznych lub organów kontroli państwowej,
- znajomość obsługi pakietu MS Office (Excel, Word) oraz innych urządzeń biurowych,
- posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychologicznych: komunikatywność, dyskrecja, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, wytrwałość, umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, wyciągania wniosków, umiejętność pracy w zespole, umiejętność korzystania z przepisów prawa.


Oferta kandydata musi zawierać:
- CV ze szczegółowym przebiegiem pracy zawodowej wraz z listem motywacyjnym,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.


Oferta kandydata może dodatkowo zawierać:
- kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń, studiów podyplomowych,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji,
- kserokopie posiadanych referencji i opinii.Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko specjalisty w Wydziale Informacji, Analiz i Szkoleń", należy składać osobiście lub przesłać listem poleconym na adres: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, 50-069 Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 5, w terminie do dnia 26 marca 2012 roku. Jako datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Dokumenty doręczone do RIO po upływie ww. terminu do składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Regionalnej Izbie Obrachunkowej zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Pozostali kandydaci będą mogli odebrać swoje dokumenty w ciągu 3 miesięcy, począwszy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru.

Kandydaci spełniający warunki formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, w oparciu o którą podjęta zostanie decyzja dotycząca naboru. Elementem rozmowy będzie sprawdzenie wiedzy kandydata w zakresie ustroju samorządu terytorialnego w Polsce oraz w zakresie systemu finansów publicznych.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYNIK NABORU


Nabór na stanowisko specjalisty ds analiz w Zespole Zamiejscowym w Jeleniej Górze został zakończony. Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego wybrano Panią Agnieszkę Pisulę.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dodanie informacji: Andrzej Dudek, 13-03-2012 10:32
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Kańczuga, 14-09-2012 08:51
Informację obejrzano: 1912 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc