Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Praca - Inspektor ds. kontroli w zespole zamiejscowym w Legnicy - ZAKOŃCZONE

Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

ul. Ofiar Oświęcimskich 5

50-069 Wrocław


ogłasza nabór do pracy

w zespole zamiejscowym w Legnicy

na stanowisko inspektora kontroli

w Wydziale Kontroli Gospodarki FinansowejDo zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej w tym realizacja zobowiązań podatkowych oraz zamówienia publiczne w: jednostkach samorządu terytorialnego, związkach międzygminnych, stowarzyszeniach gmin oraz stowarzyszeniach gmin i powiatów, związkach powiatów, stowarzyszeniach powiatów, samorządowych jednostkach organizacyjnych mających osobowość prawną na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, a w zakresie zadań administracji rządowej wykonywanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, także według kryterium celowości, rzetelności i gospodarności;
- przeprowadzenie kontroli w innych podmiotach w zakresie wykorzystania dotacji uzyskanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego;


Wymagania konieczne:
- obywatelstwo polskie,
- wykształcenie wyższe (prawnicze, ekonomiczne, administracyjne),
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisko,
- prawo jazdy kat. B.


Warunki pożądane:
- wiedza z zakresu finansów publicznych i zamówień publicznych;
- posiadanie co najmniej 2-letniego stażu w komórkach finansowych samorządu terytorialnego lub jednostkach związanych z funkcjonowaniem samorządów terytorialnych albo innych jednostkach sektora finansów publicznych lub organów kontroli państwowej;
- znajomość obsługi pakietu MS Office (Excel, Word) oraz innych urządzeń biurowych;
- posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychologicznych: komunikatywność, dyskrecja, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, wytrwałość, odporność na stres, umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, selekcji informacji, słuchania i wyciągania wniosków, umiejętność pracy w zespole, umiejętność korzystania z przepisów prawa.


Oferta kandydata musi zawierać:
- CV ze szczegółowym przebiegiem pracy zawodowej wraz z listem motywacyjnym;
- kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.


Oferta kandydata powinna dodatkowo zawierać:
- kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń, studiów podyplomowych;
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji;
- kserokopie posiadanych referencji i opinii.Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej", należy składać osobiście lub przesłać listem poleconym na adres: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, 50-069 Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 5, w terminie do dnia 31 marca 2012 roku. Jako datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Dokumenty doręczone do RIO po upływie ww. terminu do składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Regionalnej Izbie Obrachunkowej zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Pozostali kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów w ciągu 3 miesięcy, począwszy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru.
Kandydaci spełniający warunki formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, w oparciu o którą podjęta zostanie decyzja dotycząca naboru. Elementem rozmowy będzie sprawdzenie wiedzy kandydata w zakresie ustroju samorządu terytorialnego w Polsce oraz w zakresie systemu finansów publicznych.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYNIK NABORU


Nabór na stanowisko inspektora kontroli w Zespole Zamiejscowym w Legnicy został zakończony. Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego wybrano Panią Małgorzatę Dygudaj.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 06-03-2012 08:16
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Kańczuga, 14-09-2012 08:51
Informację obejrzano: 2427 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc