Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Praca - stanowisko pozaetatowego członka Kolegium RIO Wrocław - ZAKOŃCZONE

Wrocław, 16 września 2011 r.Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wrocławiu


ogłasza konkurs na kandydata

na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu


\ZAKOŃCZONE\I. Kandydaci przystępujący do konkursu na kandydata na członka kolegium izby powinni spełniać następujące kryteria:
    1) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
    2) posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw publicznych;
    3) ukończenie magisterskich wyższych studiów prawniczych, administracyjnych, ekonomicznych lub posiadanie stopnia naukowego w jednej z tych dziedzin wiedzy;
    4) posiadanie co najmniej czteroletniego stażu pracy w jednostkach związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego lub finansów publicznych;
    5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo umyślne.
II. Kandydaci przystępujący do konkursu na członka kolegium izby powinni posiadać ogólne predyspozycje, takie jak umiejętność prowadzenia dyskusji, wyrażania myśli w sposób precyzyjny i logiczny oraz trafność doboru argumentów.
III. Oferty kandydatów powinny zawierać:
    1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu;
    2) kwestionariusz osobowy;
    3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;
    4) odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;
    5) informację z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed jej złożeniem.
IV. Zgłoszenia oferty kandydata dokonuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.


Oferty wraz z dokumentami w zamkniętych kopertach, z dopiskiem: "KONKURS NA KANDYDATA NA CZŁONKA KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU"

należy składać w siedzibie Izby lub przesłać na adres:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
ul. Ofiar Oświęcimskich 5
50-069 Wrocław


Termin składania ofert — 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 16-09-2011 07:14
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Kańczuga, 20-02-2012 09:13
Informację obejrzano: 1826 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc