Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Opinie sprawozdań z wykonania budżetów JST za 2010 r.

   Organy wykonawcze 196 nadzorowanych jednostek samorządu terytorialnego i 12 związków międzygminnych (dalej JST) sporządziły w 2011 r. i przedstawiły Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu (dalej Izbie) – w trybie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm., dalej u.f.p.) – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2010.
   Składy Orzekające Izby – na podstawie art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.; dalej ustawa o r.i.o.) – wydały o przedłożonych sprawozdaniach z wykonania budżetu – 208 opinii, z tego 175 (84,1%) opinii pozytywnych, 31 opinii pozytywnych z uwagami i 2 opinie negatywne.

W załączonej informacji znajdują się również:
- Wyniki opiniowania wniosków komisji rewizyjnych organów stanowiących j.s.t. w sprawie absolutorium za rok 2010 (art. 13 pkt 8 ustawy o r.i.o.).
- Wydawanie opinii w sprawie uchwały rady gminy o nieudzieleniu wójtowi absolutorium (art. 13 pkt 8 ustawy o r.i.o.).
- Odwołania od opinii wydanych przez składy orzekające w sprawach określonych w art. 13 pkt 5 i 8, wniesione na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy o r.i.o.
- Wyniki badania nadzorczego uchwał w sprawie absolutorium (art. 11 ust. 1 pkt 6 ustawy o r.i.o.).

Pobierz plik:  Informacja o wynikach działalności nadzorczej i opiniodawczej RIO we Wrocławiu (budż. 2010)
Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 03-08-2011 09:05
Informację obejrzano: 904 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc