Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Działalność informacyjno-analityczna Izby

     Regionalne izby obrachunkowe, jak określono w art. 1 ust. 4 ustawy prowadzą działalność informacyjną, instruktażową i szkoleniową w zakresie objętym nadzorem i kontrolą.
Z szerokiego zakresu tego rodzaju działalności można wyodrębnić sprawy, których przedmiot stanowią wielkości, przedstawione w uchwałach budżetowych i w sprawozdaniach z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego, a także informacje dotyczące działalności jednostek, których przedstawienie stanowi o dopełnieniu obowiązków sprawozdawczych. W takim ujęciu do działalności informacyjno-analitycznej Izby zaliczono sprawy dotyczące wielkości budżetów, ustalonych i wykonanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego a także wyniki działalności nadzorczej i kontrolnej Izby, w tym sprawy:
– monitorowania budżetów jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem zmian dokonywanych przez upoważnione organy,
- analizowania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego pod kątem zgodności wykazanych wielkości i zachowania ustawowych poziomów wskaźników i relacji,
– analizowania zgodności planu wykazanego w sprawozdaniach budżetowych
z planem wynikającym z podjętych uchwał w sprawie budżetu z uwzględnieniem zmian i prawidłowo dokonanych przeniesień,
– opracowania analiz i zestawień dotyczących wykonania budżetów przez jednostki samorządu terytorialnego,
– przygotowania informacji o wynikach działalności izby w związku z pełnieniem funkcji nadzorczej i kontrolnej, w tym przygotowanie informacji o negatywnych opiniach, wydanych przez składy orzekające w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze i w sprawie sprawozdań z wykonania budżetu za rok budżetowy,
– upowszechniania informacji wynikających ze sprawowania funkcji kontrolnej przez Izbę.

     Działalność informacyjna Izby znajduje odbicie w opracowaniach:
– „Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za .... rok ”,
– „Wykonanie budżetów w jednostkach samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego za rok ....”.
– „Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w .... roku”, (KRRIO)

    Opracowania własne i zestawienia tabelaryczne znajdują się również na stronie RIO Wrocław (www.wroclaw.rio.gov.pl), w działach "Informacje i Szkolenia -> Analizy" oraz "Biuletyn"Elżbieta Jerzmańska
02.08.2012 r.
Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 24-07-2003 16:23
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Kańczuga, 04-02-2013 08:23
Informację obejrzano: 4540 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc