Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Uchwała Nr 37/2011

UCHWAŁA NR 37/2011
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z 22 marca 2011 roku


w sprawie przyjęcia sprawozdania z rocznego wykonania ramowego planu pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w tym planu kontroli za 2010 rok


Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 roku Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz.1800, z 2002 roku Nr 113, poz. 984, z 2003 roku Dz.U Nr 149, poz.1454, z 2004 roku Dz. U. Nr 273, poz. 2703, z 2005 roku Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 oraz Nr 249, poz, 2104), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje:


§ 1.


  Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu przyjmuje sprawozdanie z wykonania rocznego ramowego planu pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za 2010 rok, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2.


  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                    Przewodniczący Kolegium
                    Regionalnej Izby Obrachunkowej
                    we Wrocławiu

                     Lucyna Hanus

Pobierz plik:  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za 2010 r.
Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 09-06-2011 10:33
Informację obejrzano: 878 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc