Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Działalność nadzorcza Izby w 2010 roku

    Wyniki działalności nadzorczej Izby za 2010 rok zawiera „Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za 2010 rok” przyjęte uchwałą Kolegium Nr 37/2011. Treść Uchwały dostępna jest na stronie BIP RIO Wrocław, w dziale Roczne sprawozdania z działalności Izby.

    Kolegium Izby w toku 21 posiedzeń w 2010 r. zbadało 7909 uchwał i zarządzeń, podjętych przez organy nadzorowanych jednostek, z tego 4311 (54,5%) stanowiły uchwały podjęte przez organy stanowiące a 3598 (45,5%) uchwały podjęte i zarządzenia wydane przez organy wykonawcze.

    W wyniku badania nadzorczego Kolegium Izby uznało:
    - 7542 uchwał i zarządzeń - jako podjęte bez naruszenia prawa,
    -  367 uchwał i zarządzeń – jako podjęte z naruszeniem prawa, z tego:
    -  267 rozstrzygnięć nadzorczych dotyczyło nieistotnego naruszenia prawa,
    -   86 rozstrzygnięć nadzorczych dotyczyło uznania ich za nieważne
            (29 za nieważne w całości, 57 za nieważne w części);
    -   11 rozstrzygnięć nadzorczych dotyczyło uznania ich za niezgodne z prawem.

    Wyniki badania uchwał w latach 2009-2010 przedstawia tabela „Uchwały zbadane w latach 2009-2010”.

    Wyniki badania uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego, w podziale na kategorie jednostek przedstawia tabela „Wyniki postępowania nadzorczego w 2010 r.”.Wojciech Kańczuga
09.06.2011 r.

Pobierz plik:  Uchwały zbadane w latach 2009-2010

Pobierz plik:  Wyniki postępowania nadzorczego w 2010 r.
Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 09-06-2011 10:22
Informację obejrzano: 940 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc