Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Kontrola i badanie sprawozdań przez Izbę - 2011

    Do zadań Izby – zgodnie z art. 9a ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych – należy kontrolowanie pod względem rachunkowym i formalnym kwartalnych sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz wniosków o przyznanie części rekompensującej subwencji ogólnej.


    Rodzaje sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego (sprawozdań budżetowych) określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 20, poz. 103) – wydane na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240).

    Jednostki samorządu terytorialnego przekazują w okresach sprawozdawczych, na podstawie ww. rozporządzenia, do regionalnej izby obrachunkowej następujące rodzaje sprawozdań budżetowych:
  –  Rb-27S — miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
  –  Rb-27ZZ — kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (dokument do wiadomości),
  –  Rb-28S — miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
  –  Rb-30S — półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych,
  –  Rb-34S — półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
  –  Rb-50 — kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (dokument do wiadomości),
  –  Rb-PDP — roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy i miasta na prawach powiatu,
  –  Rb-NDS — kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
  –  Rb-ST — roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego.

    Sprawozdania: Rb-27S, Rb-28S, Rb-PDP, Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-ST przekazywane są przez jednostki samorządu terytorialnego w formie dokumentu i w formie elektronicznej (w systemie BeSTi@). Jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać sprawozdania wyłącznie w formie elektronicznej (z wyjątkiem Rb-PDP) tylko wtedy, gdy autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści będą zagwarantowane bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
    Regionalna izba obrachunkowa przekazuje Ministerstwu Finansów – po skontrolowaniu – sprawozdania jednostek samorządu terytorialnego w formie elektronicznej oraz dodatkowo w formie dokumentu oryginały sprawozdań Rb-PDP. Terminy sporządzania i przekazywania sprawozdań oraz ich odbiorców określa załącznik nr 44 do rozporządzenia z 3 lutego 2010 r.


    Rodzaje sprawozdań z realizacji procesów związanych z zaciąganiem zobowiązań przez jednostki podsektora samorządowego i zarządzaniem długiem publicznym określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. Nr 43, poz. 247) – wydane na podstawie art. 41 ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240).

    Na podstawie ww. rozporządzenia, w okresach sprawozdawczych, do regionalnej izby obrachunkowej przekazywane są:
  –  Rb-Z — kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
  –  Rb-N — kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
  –  Rb-UZ — roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
  –  Rb-UN — roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia ww. sprawozdania sporządzają:
– jednostki samorządu terytorialnego — sprawozdania łączne, na podstawie sprawozdań jednostkowych otrzymanych z jednostek im podległych oraz własnego sprawozdania jednostkowego,
– jednostki samorządu terytorialnego, które są organem założycielskim lub nadzorującym dla jednostek posiadających osobowość prawną — sprawozdania zbiorcze, na podstawie sprawozdań jednostkowych otrzymanych z jednostek danego rodzaju (samorządowe instytucje kultury, samorządowe publiczne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe osoby prawne).

    Sprawozdania: Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, Rb-UN przekazywane są przez jednostki samorządu terytorialnego w formie dokumentu i w formie elektronicznej, z tym, że sprawozdania łączne w systemie BeSTi@, natomiast sprawozdania zbiorcze jako pliki arkusza MS Excel.
    Regionalna izba obrachunkowa przekazuje – po skontrolowaniu – sprawozdania zbiorcze zagregowane ze sprawozdań:
– łącznych — Prezesowi Głównego Urzędu statystycznego w formie pliku bazy danych i dokumentu oraz Ministerstwu Finansów plik bazy danych (do wiadomości),
– zbiorczych — Prezesowi Głównego Urzędu statystycznego w formie pliku bazy danych i dokumentu.
Terminy sporządzania i przekazywania sprawozdań oraz ich odbiorców określają załączniki nr 7 i 8 do rozporządzenia z 4 marca 2010 r.


    Wnioski o przyznanie subwencji rekompensującej określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu przekazywania gminom części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. Nr 65, poz. 599 ze zm.). Rozporządzenie dotyczy wyrównania ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków, które są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych, na podstawie zmienionego zezwolenia. Wnioski złożone przez uprawnione gminy w formie dokumentu, po uprzednim skontrolowaniu prawidłowości ich sporządzania, podlegają przekazaniu do Ministra Finansów w terminie określonym w rozporządzeniu.


    Przekazaniu do regionalnej izby obrachunkowej – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 861) – podlegają następujące rodzaje sprawozdań finansowych, sporządzanych przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego:
  —  Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – do 30 kwietnia,
  —  Sprawozdanie finansowe łączne jednostek budżetowych i zakładów budżetowych obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) oraz zestawienie zmian w funduszu – do 30 kwietnia,
  —  skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego (w formie dokumentu i w formie elektronicznej) – w terminie do 30 czerwca)[/italic].
    Przepisy rozporządzenia zobowiązują regionalną izbę obrachunkową do przekazania Ministerstwu Finansów skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego w formie elektronicznej w terminie do 14 lipca)[/italic].


    Za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych – w świetle art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie – jednostki samorządu terytorialnego przekazują ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej lub odpowiednio informację o nieudzieleniu pomocy w danym okresie sprawozdawczym (art. 32a ust. 4), a także sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach należnych świadczeń, przekazywanych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (art. 34 ust. 2).

    Katalog przekazywanych sprawozdań określony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 września 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu pomocy (Dz.U. Nr 174, poz. 1081), wraz z uwzględnieniem zmiany rozporządzenia z dnia 8 maja 2009 r. (Dz.U. Nr 76 poz. 644), obejmuje:
  —  okresowe sprawozdania o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – za każdy miesiąc roku kalendarzowego w terminie do 20 dni od zakończenia miesiąca lub odpowiednio, informacji o nieudzieleniu pomocy w danym okresie sprawozdawczym,
  —  okresowe sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie – za dany rok kalendarzowy w terminie do 30 dni od dnia zakończenia tego roku lub odpowiednio, informacji o nieudzieleniu pomocy w danym okresie sprawozdawczym.

    Kolejno, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz sprawozdań o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 153, poz. 952), obowiązek przekazywania sprawozdań dotyczy sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (sprawozdanie roczne).Opracowała:
Elżbieta Jerzmańska
Naczelnik WIAS
16.02.2011 r.
Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 16-02-2011 15:11
Informację obejrzano: 2734 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc