Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Praca - stanowisko członka Kolegium RIO Wrocław - ZAKOŃCZONE

Wrocław, 4 lutego 2011 r.Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wrocławiu


ogłasza konkurs na kandydatów

na członków kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu - etatowego we Wrocławiu oraz pozaetatowego w Zespole Zamiejscowym w Jeleniej Górze


\ZAKOŃCZONE\


I. Kandydaci przystępujący do konkursu na kandydata na członka kolegium izby powinni spełniać następujące kryteria:
    1) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
    2) posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw publicznych;
    3) ukończenie magisterskich wyższych studiów prawniczych, administracyjnych, ekonomicznych lub posiadanie stopnia naukowego w jednej z tych dziedzin wiedzy;
    4) posiadanie co najmniej czteroletniego stażu pracy w jednostkach związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego lub finansów publicznych;
    5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo umyślne.
II. Kandydaci przystępujący do konkursu na członka kolegium izby powinni posiadać ogólne predyspozycje, takie jak umiejętność prowadzenia dyskusji, wyrażania myśli w sposób precyzyjny i logiczny oraz trafność doboru argumentów.
III. Oferty kandydatów powinny zawierać:
    1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu;
    2) kwestionariusz osobowy;
    3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;
    4) odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;
    5) informację z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed jej złożeniem.
IV. Zgłoszenia oferty kandydata dokonuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.


Oferty wraz z dokumentami należy składać w siedzibie Izby, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: KONKURS NA KANDYDATA NA CZŁONKA KOLEGIUM RIO WE WROCŁAWIU (wraz ze wskazaniem "etatowy" lub "pozaetatowy").

pod adresem:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
ul. Ofiar Oświęcimskich 5
50-069 Wrocław


Termin składania ofert — 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 04-02-2011 11:02
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Kańczuga, 14-09-2011 08:09
Informację obejrzano: 4094 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc